יט

יט שומרי העיר ביוםקכז דהיינו כל היום הן מהלכין סביב העירקכח לשמרה מגייסות הבאות עליהקכט פטורין מן הסוכה כל היום ומותר להם לאכול חוץ לסוכה ואפילו אם יש שם סוכה מוכנת אינם צריכים לכנוס לתוכה לאכול אם הוא בענין שעל ידי כן יתבטלו משמירתןקל אבל חייבים בסוכה בלילה שאז אינן שומרים את העיר ואם הם שומרים בלילה ולא ביום פטורים בלילה וחייבים ביוםקלא:


קכז) גמרא [ברייתא] כו, א. טור ושו"ע ס"ט.

קכח) מ"א סקט"ז.

קכט) ירושלמי פ"ב ה"ה. מ"א שם.

קל) ליישב תמיהת הפרי מגדים ולבושי שרד על המ"א שם (משא"כ בשומרי גנות דלקמן ס"כ, לא פטרוהו אלא מלעשות סוכה).

קלא) ברייתא שם. טור ושו"ע שם.