תרמ מי הם הפטורים מישיבת סוכה ובו כ"ב סעיפים:

ב

ב טומטום ואנדרוגינוס חייבים בסוכה מספקה שמא הוא זכרו אבל אינם צריכים לברך לישב בסוכהז שכל ספק ברכות להקלח אבל אם ירצו לברך הרשות בידםט כמו שנתבאר בסימן י"זי ע"ש.

ואפילו נקבות וודאות אם ירצו לישב בסוכה ולברך הרשות בידםיא אבל מי שכבר בירך לישב בסוכה לא יחזור ויברך כדי להוציא את הנשיםיב כיון שאין הנשים חייבות בברכה זו הרי זו ברכה לבטלה כמו שנתבאר בסימן תקפ"טיג ע"ש:


ה) רמב"ם שם. שו"ע שם. וכדלעיל יז ס"ב (לענין ציצית). סי' תקפח ס"ט (לענין שופר).

ו) לבוש סוף ס"א.

ז) כדלעיל סי' יז ס"ב (לענין ציצית).

ח) ראה לעיל סי' קסז סי"ב וש"נ.

ט) רמ"א סי' יז ס"ב.

י) סעיף ג, וש"נ.

יא) ראה תוס' ר"ה לג, א ד"ה הא. רא"ש שם פ"ד סי' ז. ר"ן שם (ט, ב) ד"ה ומ"מ. רמ"א שם. לעיל שם.

יב) מ"א סק"א.

יג) סעיף ב.