כ

כ שומרי גנות ופרדסיםקלב שהן קבועין שםקלג ביום ובלילה פטורין מן הסוכה בין ביום בין בלילה ואע"פ שהן קבועין במקום אחד כל ימי החג אעפ"כ אין מחייבין אותו לעשות סוכה במקום ההוא לפי שאם יעשה השומר סוכה במקום אחד ידע הגנב שיש לו לשומר מקום קבוע ויבוא ויגנוב ממקום אחרקלד ונמצא שע"י הסוכה אין שמירתו כלום והתורה לא חייבה לעשות סוכה אלא כמו שדר בביתו וזה שמניח דירת ביתו בשביל שמירת ממונו מהפסד אין מחייבין אותו לישב בסוכה שעל ידי זה יגיע לו הפסד לממונו.

אבל אם היה שומר כרי של תבואה שיכול לשמור כל הכרי ממקום קביעתו חייב לעשות לו סוכה במקום קביעתוקלה כיון שלא יגיע לו שום הפסד על ידי כך אע"פ שסוכה זו תהיה רחוקה מן העיר בענין שאי אפשר לו להביא לשם כל כלי תשמישו שהוא משתמש בהן בביתו מכל מקום כיון שמניעה זו אינה מחמת הסוכה שהרי אף אם לא יעשה בכאן סוכה לא ישתמש בכלי תשמישו שבביתו לכך אינו נפטר מן הסוכה בשביל כךקלו:


קלב) גמרא [ברייתא] שם. טור ושו"ע ס"י.

קלג) רש"י שם ד"ה שומרי.

קלד) רבא בגמרא שם ורש"י ד"ה פרצה. טור ושו"ע שם.

קלה) גמרא שם אליבא דרבא ורש"י ד"ה כריא. טור ושו"ע השם.

קלו) ראה ר"ן (יב, א) ד"ה רבא אמר. מ"א סקי"ז וראה לעיל סי' תרלט ס"ד וס"ח.