כא

כא וכן אותן היושבין בחנות כל היום אפילו אם דרים חוץ לעיר רחוק מן חנויותיהם שבתוך העיר אף על פי כן חייבים לעשות סוכה אצל חנויותיהם לאכול שם ואסור להם לאכול בתוך החנותקלז ואם אי אפשר להם לעשות סוכה אצל החנות צריכים לשוב לבתיהם לאכול בסוכהקלח:


קלז) מ"א סקט"ז.

קלח) כדלעיל סי"ז. וראה מסגרת השלחן סי' קלה ס"ק יט. יגדיל תורה (נ.י.) ב ע' נט.