כב

כב ישראלים השכורים אצל נכרי בחג הסוכות לעשות בתוך כרמו את יינו פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה לפי שהן צריכים לשמור תמיד את היין ממגע נכריקלט.

אבל אם הוא בענין שאין צריך לשמור תמיד כגון שהיין כבר נעשה בהכשר ומונח בחצרוקמ של הנכרי שאין הישראל צריך להיות יושב ומשמר תמיד אלא כשהישראל דר בחצר זו שהיין בתוכו די בכך כמ"ש ביו"ד בסי' קל"אקמא ולכך חייב הוא לעשות סוכה בחצר זו ולדור בתוכה כל ימי החג:


קלט) הגהת סמ"ק סי' צג אות נג. הגהות מיימוניות (קושטא) פ"ו ה"ד. כלבו הל' סוכה סי' עא (לח, א). רמ"א ס"י.

קמ) מ"א סקי"ח.

קמא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א (שדוקא בנתנו בחצרו סגי במה שדר בחצר, משא"כ בעושה יינו).