ד

ד אע"פ שהקטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה מכל מקום אם הוא אוכל וישן חוץ לסוכה אין צריכין למחות בידו ולגעור בו כמ"ש בסי' שמ"גכב אבל אביו חייב לגעור בו ולמחות בידו ולהכניסו לתוך הסוכה כדי לחנכו במצותכג אבל אמו אינה חייבת לחנכו במצותכד והרי היא אצלו כשאר כל אדםכה ומותר לה ליתן לפניו לאכול חוץ לסוכה אע"פ שיודעת שבודאי לא יכנוס לסוכה לאכול אלא יאכל במקום שנתנה לפניו אין בכך כלום כיון שאינה אומרת לו שיאכל חוץ לסוכהכו:


כב) ס"א, וש"נ.

כג) כדלעיל שם ס"ב, וש"נ.

כד) מ"א סק"ג. וכדלעיל שם ס"ד, וש"נ.

כה) ראה הערות וציונים להל' ת"ת ח"ב ע' 692.

כו) מ"א סי' תרטז סק"ב (ושם גם הטעם דלא דמי להא דלעיל שם ס"ד). וראה לעיל סי' שמג ס"י וש"נ.