ה

ה לא חייבה תורה לישב בסוכה אלא כדרך שאדם דר בביתו כל השנה לפיכךכז מי שהוא מצטערכח בישיבת הסוכה וכשיצא ממנה ינצל מן הצערכט פטור מן הסוכה שאף בכל השנה אין אדם דר במקום שהוא מצטער במה דברים אמורים בשאר סעודות החג אבל בלילה הראשונה אף המצטער חייב לאכול כזית בסוכהל כמו שנתבאר בסי' תרל"טלא:


כז) תוס' כו, א ד"ה הולכי. יראים השלם סי' תכא. מרדכי רמז תשמ. לבוש ס"ג. ט"ז סק"ז.

כח) רבא בגמרא כו, א. טור ושו"ע ס"ד.

כט) יראים ומרדכי שם. רמ"א סוף ס"ד.

ל) כלבו סי' עא (לח, א) בשם ה"ר שלמיה. רמ"א רס"ד.

לא) דעה הא' דלעיל שם סי"ז, שכן עיקר (שם סי"ט).