ו

ו איזהו מצטערלב זה שאינו יכול לאכוללג או לישןלד בסוכה מפני הרוח שמצערו או מפני הזבובים והפרעושיםלה וכיוצא בהן או מפני ריח רעלו שמריחין בתוך הסוכה וכשיצא ממנה ינצל מכל אלולז.

במה דברים אמורים שנולד לו הצער במקרה אחר שעשה שם הסוכה אבל אם עשה סוכה במקום שידוע לו שיצטער אח"כ בהלח כגון שעשה במקום שהרוח מצויה ושולטת שםלט ואפילו עשה במקום שלא יהיה לו צער באכילה אלא שיהיה לו צער בשינהמ כגון שעשה ברחובמא שאי אפשר לו לישן שם בנחת מחמת מורא הגנבים והליסטים הרי סוכה זו פסולה ואינו יוצא בה אפילו באכילה אף על פי שאין לו צער כלל בה לפי שכל סוכה שאינו יכול לאכול ולשתות ולטייל ולישן בה בנחת בלא שום צער אינה נקראת דירה כלל לפי שאינו דומה לביתו שיכול לעשות שם כל צרכו בנחתמב.

אבל מי שעשה סוכה ברחוב ואינו מתיירא בנפשו לישן שם בלילה אע"פ שמתיירא שלא יגנבו כלי תשמישו שבסוכה הרי זו כשרה שהרי היא ראויה לו לדירה כיון שאינו מתיירא לישן בה וכלי תשמישו יכול להכניסן בלילה לתוך הביתמג.

ומכל מקום לכתחלה אין לעשות סוכה ברחוב כמו שנתבאר בסי' תרל"זמד ע"ש:


לב) רמב"ם פ"ו ה"ב. שו"ע ס"ד.

לג) רא"ש פ"ב סי' יב. ארחות חיים הל' סוכה אות לב בשם רוב הפוסקים. טור ומ"א סק"ה.

לד) רבא כו, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

לה) רב שם (משום בקי), לפירוש הערוך ערך בק (הג'). רמב"ם ושו"ע שם.

לו) רבא שם. רמב"ם ושו"ע שם.

לז) כדלעיל ס"ה.

לח) יראים השלם סי' תכא. מרדכי רמז תשמ. הגהות מיימוניות פ"ו אות א. הגהות אשרי פ"ב סי' יב. רמ"א ס"ד.

לט) לבוש ס"ד.

מ) יראים השלם שם. מרדכי שם. הגהות אשרי שם. לבוש שם.

מא) לבוש שם. מ"א סק"ז.

מב) יראים השלם שם. מרדכי שם. הגהות אשרי שם. רמ"א שם. וראה חקרי הלכות ח"א לו, א.

מג) שו"ת רמ"א סי' כט. דרכי משה ס"ק ד. מ"א סק"ז.

מד) סעיף יא.