ז

ז מי שעשה סוכה קטנה בענין שמצטער בה בשינה שלא יוכל לפשוט בה ידיו ורגליומה הרי זו כשרהמו וחייב לישן בה ולכפוף ידיו ורגליומז לפי שאין חשוב צער שכן דרך האדם שלפעמים ישן בכפיפת גופו ואיבריומח.

המצטער אין פטור מן הסוכה אלא הוא בעצמו אבל משמשיו חייבים בסוכהמט דהיינו שאם הם רוצים לאכול או לישן חייבים לכנוס לתוך הסוכה.

אבל מי שהוא חולהנ אפילו אין בו סכנה אפילו אין לו אלא מיחוש בראשו או בעיניונא וישיבת הסוכה קשה לונב גם משמשיו פטורין מן הסוכה לפי שהן עוסקין במצוה וכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרתנג לפיכך אינן פטורין אלא בשעה שהם משמשים אותןנד שאז הן עוסקין במצוה:


מה) תרומת הדשן סי' צב. רמ"א ס"ד.

מו) ראה ט"ז סק"ה.

מז) תרומת הדשן שם. רמ"א שם. מ"א סק"ט.

מח) תרומת הדשן שם. לבוש שם.

מט) גמרא כו, א. טור ושו"ע ס"ד.

נ) משנה כה, א. טור ושו"ע ס"ג.

נא) ברייתא כו, א. טור ושו"ע שם.

נב) ריטב"א כה, א ד"ה חולין (ומצטער בה). לבוש ס"ג (דשמא תזיק לו טרחת עלייתו או ישיבתו בסוכה).

נג) לבוש שם. וכדלעיל סי' לח ס"ז וש"נ. וראה גם לקמן סי"ח.

נד) ארחות חיים הל' סוכה אות לב. שו"ע שם בשם ויש מי שאומר. וראה פתחא זוטא ס"ג. ערוך השלחן ס"ג.