ח

ח מי שמקיז דם חייב בסוכהנה שאינו מצטער כלל ואדרבה הוא שמח ומרבה באכילה ושתיהנו במה דברים אמורים כשאינו מקיז אלא כדי לשמור בריאותו ואינו מרגיש שום חולי בעצמו אבל אם מרגיש בו חולי (מחמת הקזה) ויש שם קצת קרירות הרי זה פטור מן הסוכהנז.

מכל מקום לכתחלה אין להקיז דם בתוך החג אם אפשר לו להקיז קודם החג או להתאחר עד אחר החגנח שאין לאדם להביא את עצמו לידי צער בחג בענין שיפטור מן הסוכה.

ומטעם זה אין לשתות סם המשלשל בתוך החג כל שאפשר לו להקדים או לאחר ואם עבר ושתה פטור מן הסוכהנט כיון שהקרירות קשה לוס:


נה) אור זרוע הל' סוכה סי' רצט. הגהות אשרי פ"ב סי' יב. רמ"א ס"ג.

נו) אור זרוע שם. הגהות אשרי שם. דרכי משה ס"ק ב. ט"ז סק"ג. מ"א סק"ד.

נז) ט"ז שם. וראה גם לעיל סי' שכח סכ"ד וש"נ.

נח) אור זרוע שם. הגהות אשרי שם. דרכי משה שם. מ"א וט"ז שם.

נט) מ"א שם.

ס) ראה מ"א שם (דהא סכנה הוא לו).