ט

ט מי שכבו לו נרותיו בסוכה בליל שבתסא שבתוך החגסב ויש לו נר דולק בתוך ביתו מותר לו לצאת מהסוכה ולאכול בתוך ביתו במקום הנר לפי שצער הוא לאדם לאכול בחושך בלא נרסג ואפילו יש לחבירו נר בסוכתו אין אומרים לזה שכבו נרותיו הבא סעודתך לסוכת חבירך ואכול שם לאור הנרסד לפי שזהו ג"כ צער לאדם לאכול בסוכת חבירו שאין ערב לאדם אלא בשלוסה מכל מקום אם אפשר לו לבא לסוכת חבירו בלא טורח גדול אין להקל בדברסו לפי שאין זה מצטער גמור שיפטור מן הסוכה בשביל כך:


סא) תרומת הדשן סי' צג, ופסקים סי' קנח. רמ"א ס"ד.

סב) משא"כ בליל א' דיו"ט שחל בשבת, שאף המצטער חייב לאכול כזית בסוכה, כדלעיל ס"ה.

סג) תרומת הדשן שם. לבוש ס"ד. וראה גם לעיל סי' רסג ס"ד. סי' תקכז סכ"ט.

סד) תרומת הדשן שם. רמ"א שם.

סה) תרומת הדשן שם. לבוש שם.

סו) תרומת הדשן שם. רמ"א שם.