תרמא שאין מברכין שהחיינו על עשיית הסוכה ובו ב' סעיפים:

ב

ב במה דברים אמורים כשמקדש קידוש היום בתוך הסוכה אבל אם בליל יו"ט קידש בתוך הבית אינו יוצא בברכת שהחיינו שצריך לברך על מצות ישיבת הסוכהיג בברכה זו שאומר בבית ולפיכך כשיכנס לסוכה לאכול סעודה אחרת משאר סעודות החג צריך לברך שהחיינויד אחר ברכת לישב בסוכהטו אפילו אין הסוכה שלוטז:


יג) ראה לעיל סוף ס"א, לקמן סוף הסעיף.

יד) ר"ן (כב, ב) ד"ה ואם, בשם הראב"ד. רמ"א.

טו) כדלקמן סי' תרמג ס"א.

טז) שמקיים מצות ישיבת הסוכה גם בסוכה שאינו שלו, כדלעיל סי' תרלז ס"ג.