תרמד סדר הלל כל ימי החג ובו סעיף אחד:

א

א אחר שחזר ש"ץ תפלת השחר נוטלין הלולב ומיניוא לקיים מצות עשה של תורה שנאמרב ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' ומברכין על נטילת לולבג ושהחיינוד וסדר נטילתו וברכותיו וניענועו יתבאר בסי' תרנ"אה.

ומצות עשה מדברי סופריםו לגמור ההלל כל שמונת ימי החגז לפי שכל יום ויום נחשב ליום טוב בפני עצמוח כיון שחלוק בקרבנותיו משאר ימים משא"כ בפסח שכל קרבנות של כל הימים הן שוין לפיכך לא תקנו לגמור ההלל אלא ביום ראשון בלבדט וכל משפט ההלל והלכותיו וימים שגומרין אותו כבר נתבאר בסי' תפ"חי ע"ש ובסי' תכ"[ב]יא.

ואין אומרים אל נא לעולם תוערץ בפיוטים של יום ראשון של סוכותיב:


א) טור ושו"ע ס"א. ובסידור (דיני הלולב): ומן הדין יש לברך על הלולב אחר התפלה קודם ההלל אלא שמצות נטילתו בסוכה הוא מצוה מן המובחר ואי אפשר לצאת מבית הכנסת מפני הרואים, לפיכך בבוקר קודם שיתפלל בעודו בסוכה יברך. וראה לקו"ש חכ"ב ע' 124 ואילך.

ב) ויקרא כג, מ.

ג) כדלקמן סי' תרנא סי"ז וש"נ.

ד) רא"ש פ"ד סי' ב. טור ושו"ע שם.

ה) רובו של סי' זה לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ונו"כ ס"ה ואילך. סידור שם.

ו) רמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"ו. ב"י ד"ה ומברכין. לבוש ס"א. וראה לעיל סי' תפח ס"ב: מצוה מדברי סופרים מתקנת הנביאים, וש"נ.

ז) תענית כח, ב. ערכין י, א. טור ושו"ע שם.

ח) רש"י תענית כח, ב ד"ה יחיד. תוס' שם ד"ה ויום טוב. טור. לבוש ס"א. וראה גם לעיל סי' תצ ס"ו וסוף סט"ז.

ט) גמרא ערכין י, רע"ב. רש"י ותוס' שם. וראה גם לעיל סי' תצ ס"ו.

י) ס"ב-ד.

יא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ב ואילך.

יב) לבוש שם. מ"א סוף הסי'. בסידור לא הובא שום פיוט לסוכות.