כא

כא כל הפסולין ביום ראשון וכשרים מיום שני ואילך היינו בארץ ישראל שיום שני הוא חול המועד ובחוץ לארץ שעושין יום טוב שני ימיםקמ יש אומריםקמא שכל הפסולין הנוהגין בראשון מן התורה נוהגין ביום טוב שני מדברי סופרים דכיון שתקנו יום טוב שני מפני הספק שמא הוא יום טוב ראשון א"כ צריך לנהוג בו מחמת הספק כל החומרות של יום טוב הראשוןקמב.

ויש אומריםקמג כיון שאנו בקיאים בקביעות החודש ויודעין אנו שהשני הוא חול ואין אנו נוהגין בו קודש אלא שלא לזלזל במנהג אבותינוקמד שהיו בזמן שמקדשין על פי הראיה שאז לא היה הדבר תלוי בידיעת חשבון קביעות החדשים ואין אנו מצווים אלא שלא לזלזל בעיקר קדושת היום ולפיכך אנו מקדשין על הכוס ומברכין זמן ביום טוב שני כמו ביום טוב הראשוןקמה אבל דברים שאינן מעיקר קדושת היום אלא שהן מצות הנוהגות באותו היום בלבד כגון כל הפסולין ביום טוב הראשון בלבד ואף אם לא תהיינה מצות הללו נוהגות ביום טוב שני אין כאן זלזול ליום טוב השני כלל כיון שאין המצות תלויות בעיקר קדושת היום כלל שהרי מצות נטילת לולב לא תלה הכתוב חיובו מחמת שהוא יום טוב אלא מחמת שהוא יום הראשון שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשוןקמו.

ולענין הלכה ספק ברכות להקל לפיכך כל הפסולין בראשון ניטלין ביום טוב שני של גליות בלא ברכהקמז ומכל מקום אם אפשר יקח מחבירו לולב ומיניו כשרים במתנה על מנת להחזירקמח (כדי לחוש לסברא הראשונה דשאול פסול ביום טוב שני) ויברך עליוקמט ואחר כך יטול את שלוקנ (ויאמר בו הלל עם הציבורקנא):


קמ) כדלעיל סי' תצ ס"א וש"נ.

קמא) הראב"ד בתמים דעים סי' רכז. המנהיג ריש הל' לולב, וראבי"ה סי' תרנב, בשם ר"ת. רא"ש פ"ג סוף ס"ג. טור. דרכי משה ס"ק ז, בשם המנהגים (טירנא) ריש מנהגי סוכות (ע' קכא). דעה הא' בלבוש סס"ה.

קמב) ריטב"א כט, ב ד"ה לולב (בבאור דעה זו).

קמג) רמב"ם פ"ח ה"ט, לפירוש המ"מ שם. דעה הב' בריטב"א שם, ובר"ן (יד, א) סוף דיבור הראשון. דרכי משה שם, בשם תרומת הדשן סי' צה, והר"א מפראג.

קמד) כדלעיל סי' תר ס"א (לקיים מנהג אבותיהם), וש"נ.

קמה) כדלעיל סי' תצ ס"א. וראה לעיל סי' תעה ס"ל (דאין לחלק בחיוב מצה בין ליל יו"ט שני לראשון). סי' תפט סכ"ט (איסור חדש בי"ז, כאבותינו). סי' תקפו סכ"א (שופר הפסול בראשון, פסול גם ביו"ט שני. וראה מ"א סוס"י תקפו).

קמו) ריטב"א ור"ן שם (בביאור דעה זו).

קמז) מסקנת הר"ן שם. שו"ע סס"ה.

קמח) דמועיל אף ביום הראשון, כמבואר בשו"ע סי' תרנח ס"ד.

קמט) רמ"א שם, כפירוש הט"ז ס"ק יא.

קנ) דרכי משה שם. מ"א ס"ק כג.

קנא) ראה לעיל סי' תפח ס"ג.