י

י וטוב להשפיל ההדס וערבה תוך אגד הלולב דהיינו שיאגוד אותם בתחתית הלולב בענין שכשיטול הלולב בידו לשם מצוה יהיו בידיו ג"כ ההדס וערבהמג (ואם לא השפיל ונטל הלולב לבדו בידו וההדס וערבה אגודין בו למעלה הרי זה מותר אע"פ שאינו נוטל ההדס והערבה בידו אין בכך כלום דלקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה כמו שיתבארמד):


מג) מהרי"ל הל' לולב (ע' שצב, בשינויי נוסחאות). רמ"א ס"א.

מד) סיום הסי' בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה שו"ע ס"ז. דברי נחמיה שם סי"ב.