יא

יא נוהגין לעשות בלולב שלש אגודות כנגד שלשה אבותמה דהיינו שמלבד האגד שאוגד שלשה מינים אלו ביחד עושין בלולב עצמו עוד שתי אגודות לאגוד העלין בשדרהמו וצריך ליזהר מאד שיהא שדרו של לולב יוצא למעלה מאגד העליון טפח כדי נענועמז כמו שנתבאר בסימן תר"נמח:


מה) מרדכי רמז תשמט. מהרי"ל הל' לולב (ע' שצב). רמ"א ס"א.

מו) ט"ז ס"ק א. וראה דברי נחמיה שם ס"ו וקו"א ס"ק ה. ובספר המנהגים – חב"ד ע' 66: על הלולב עצמו עושים שתי כריכות ... נוסף על שתי כריכות הנ"ל - אוגד הלולב וההדסים והערבות ביחד ע"י שלש כריכות, שלוש כריכות אלו הן במשך טפח אחד. נמצא סך הכל חמש כריכות (ביאורו בלקו"ש ח"ד ע' 1368). ושם ע' 68: בהושענא רבה קודם הלל מסירים שתי הכריכות אשר על הלולב ואין נשארים אלא ג' הכריכות המאגדים את הלולב ההדסים וערבות ביחד (ראה טור ושו"ע סי' תרסד ס"א). וראה אוצר מנהגי חב"ד ע' רפז.

מז) ט"ז שם (שיוכל לכסכס). פרי מגדים משב"ז ס"ק א (יוצא לולב טפח). ובספר המנהגים – חב"ד שם: משתדלים ששתי הכריכות תהיינה מכוסות בההדסים וערבות. גם כריכה העליונה, מקצתה עכ"פ. וראה יגדיל תורה (נ.י.) נ ע' נ.

מח) סעיף ב.