יב

יב כל ארבעה מינים הללו צריך ליטלן דרך גדילתןמט דהיינו שיהא ראשיהם למעלה ועיקריהם למטהנ ואם הפכן בשעה שנטלן לא יצא ידי חובתו בנטילה זונא והאתרוג אע"פ שהוא תלוי באילן עוקצו למעלה מכל מקום דרך גדילתו נקרא עוקצו למטהנב וצריך ליזהר מאד בהדס שבא ממרחקים להתיר אגודתו ולראות אם מונח כתיקונו דלפעמים נותנים ראשו של בד זה בצד עיקרו של בד זה וגם לפעמים כופפין ראשי הבדיןנג:


מט) גמרא מה, ב. רמב"ם פ"ז ה"ו וה"ט. לבוש ס"ה. ט"ז ס"ק ב.

נ) רש"י שם ד"ה דרך. טור ושו"ע ס"ב.

נא) גמרא מב, א. לפירוש רש"י שם ד"ה ה"ג הא מדאגבהיה. לבוש שם. ט"ז שם.

נב) מ"א ס"ק ז, בשם הרי"ץ גיאת הל' לולב (ע' קיא). אליה רבה ס"ק יד, בשם המנהיג הל' אתרוג סי' כה.

נג) מהרי"ל הל' לולב (ע' שצב). הובא בדרכי משה ס"ק א. אליה זוטא ס"ק ג.