יג

יג צריך ליטול הלולב ומיניו בידו הימנית ואתרוג בידו השמאליתנד לפי שהלולב יש בו שלש מצות דהיינו לולב הדס וערבה והאתרוג הוא מצוה אחתנה ואם היפך יצא ידי חובתונו ומכל מקום טוב לחזור וליטול כדינו בלא ברכהנז.

אפילו אם כבר יצא ידי חובת נטילה ורוצה לחזור וליטלו לשם מצוה כגון בשעת אמירת הושענות צריך ליטול הלולב בימין והאתרוג בשמאלנח:


נד) גמרא לז, ב. טור ושו"ע ס"ב. וכ"ה בסידור.

נה) גמרא שם. לבוש ס"ב. ט"ז ס"ק ב. מ"א ס"ק ו.

נו) תשובת רבנו יואל, בראבי"ה הל' לולב סי' תרצד, ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קכ. כל בו סי' עב (לט, רע"ג). רמ"א ס"ג, לפירוש המ"א ס"ק ט. ט"ז ס"ק ד.

נז) מ"א שם (לחוש לדעת ר"ח מב, א דלא יצא).

נח) מ"א ס"ק ו.