יד

יד איטר יד נוטל הלולב בימינו שהוא שמאל של כל אדם והאתרוג בשמאלו שהוא ימין של כל אדםנט אבל מי שהוא שולט בשתי ידיו נוטל הלולב בימינו והאתרוג בשמאלו ככל אדםס:


נט) תשובת רבנו יואל שם ושם. רא"ש פ"ג סכ"ה. רבנו ירוחם נתיב ח ח"ד (ס, ב). אגודה סוף סוכה סי' מז. מהרי"ל הל' לולב (ע' שצג). ב"ח ד"ה ויטול, בשם רש"ל (בהגהות הטור). רמ"א ס"ג. ט"ז ס"ק ג.

ס) כל בו סי' עב (לט, ג). רמ"א שם.