טו

טו מי שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועוסא הימניתסב שהרי לא נאמר בתורה ולקחתם ביד ולקיחה בזרוע שמה לקיחהסג ואם אי אפשר ליטול הלולב בזרועו הימנית יטול הלולב בידו השמאלית שהיא חשובה לו כימין ואתרוג בזרועו השמאליתסד אבל לא יטול שניהם בידו אחת בבת אחת כמו שנתבארסה ואם אי אפשר לו ליטול האתרוג בזרועו השמאלית יטול הלולב והאתרוג בידו השמאלית בזה אחר זהסו כמו שיתבארסז:


סא) רוקח הל' סוכות סי' רכ (ע' קכ ד"ה גידם). שו"ע ס"ד, לפירוש המ"א ס"ק י.

סב) משמעות כל בו סי' עב (לט, ב), לפירוש אליה רבה ס"ק יג. וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' ה ס"ח (אלמא ס"ל דע"י שנקטעה ידו הימנית לא מיחשב איטר).

סג) כל בו שם (לט, ב). מ"א שם. אליה רבה שם.

סד) מ"א שם. אליה רבה שם. וראה צמח צדק שם: אין ר"ל שהיא ימינו באמת כמו באיטר ... אלא ר"ל דחשובה לו כימין אע"פ שאינה ימין ממש והוי נטילה חשובה.

סה) לעיל ס"א.

סו) משמעות מ"א שם.

סז) לא הגיע לידינו. וראה שו"ע (הב"י) סי"ב.