יז

יז כל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתןסט דהיינו סמוך וקודם לתחלת עשייתןע כמ"ש בסימן כ"העא.

ומה הוא מברך על מצות נטילת ארבעה מינים אלו אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולבעב לפי שהלולב גבוה מכולןעג חשוב הוא ונקראת כל האגודה על שמועד:

תם ונשלםעה שבח לאל בורא עולם


סט) גמרא לט, א. טור ושו"ע ס"ה.

ע) ראה תוס' שם ד"ה עובר. רא"ש פ"ג סל"ג. טור ושו"ע שם. לבוש ס"ה. מ"א ס"ק יא (לאחר נטילת הלולב קודם נטילת האתרוג). וכ"ה בסדור.

עא) סעיף יז (לענין תפילין, אחר ההנחה קודם הקשירה).

עב) ברייתא מו, א. טור ושו"ע שם. וכ"ה בסדור. וראה לעיל סי' תלב ס"ד.

עג) גמרא לז, ב. לבוש ס"ב.

עד) רש"י שם ד"ה הואיל (ונקרא האגד על שמו). מכתם שם (ונקראת כל האגודה על שמו, והרי הוא כאילו מברכין בפירוש על כל אחד ואחד בשמו). וכ"ה בכל בו סי' עב (לט, סע"ב). וראה גם רש"י לא, א ד"ה אין.

עה) סיום הסי' לא הגיע לידינו (וכן שאר הסי' עד סוף חלק או"ח סי' תרצז). וראה סידור (דיני הלולב. סדר הושענות. סדר הקפות בשמחת תורה. דיני חנוכה. סדר קריאת המגילה). השלמות דברי נחמיה או"ח עד, ב ואילך (סי' תרנא. עתר).