תרנא דין נטילת לולב וברכתו ובו י"ז סעיפים:

ב

ב ומצוהיד מן המובחרטו לאגוד הלולב עם ההדס וערבה באגודה אחת משום נויטז שנאמריז זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצותיח:


יד) גמרא [ברייתא] לג, א. וכת"ק באידך ברייתא שם (שאין אגד מעכב). טור ושו"ע ס"א.

טו) רמב"ם פ"ז ה"ו.

טז) טור ושו"ע שם.

יז) שמות טו, ב. גמרא שם. רש"י שם ע"ב ד"ה ופליג. טור ולבוש ס"א.

יח) גמרא יא, ב. רש"י לג, א ד"ה ואנוהו. טור ולבוש שם. וראה לעיל סי' כד ס"ג (טלית נאה, ציצית נאה, מצות בהידור). לקו"ש חי"א ע' 241 (מהלשון נראה שהוא מן התורה).