ג

ג ומותר לאגדו אפילו בחוט ובמשיחהיט אע"פ שחוט האוגד הוא מין אחר ואינו ממינים שבלולב והרי יש כאן בידו חמשה מינים אעפ"כ אינו עובר משום בל תוסיף כיון שהאגוד אינו מעיקר המצוהכ אלא הוא הידור למצוהכא ולא הזהירה תורה אלא שלא להוסיף בעיקר המצוהכב:


יט) משנה לו, ב כרבי מאיר. רמב"ם פ"ז הי"ב. טור ושו"ע ס"א.

כ) גמרא שם (שרק הסוברים לולב צריך אגד עובר על בל תוסיף). רש"י שם לז, א ד"ה במינו. רא"ש פ"ג סי' כד. לבוש ס"א. מ"א ס"ק כז.

כא) כדלעיל ס"ב.

כב) ראה לעיל סי' לד ס"ד.