ד

ד ומותר לאחוז את הלולב בידו במקום האגוד בשעה שאוחזו לצאת בו ידי חובתו ואע"פ שהאגוד חוצץ בין ידו ללולב ומיניו אין בכך כלום כיון שהאגוד הוא לנוי ולהידור מצוה וכל שהוא לנוי אינו חוצץכג מפני שהוא בטל לגבי הלולב ומיניו וכאלו הוא מגוף הלולב ומיניוכד:


כג) גמרא לז, א כרבא. טור ולבוש ס"א. מ"א ס"ק ב.

כד) ר"ן (יח, א) ד"ה לא לינקוט. לבוש ס"ז.