ה

ה ואפילו אם נשרו מעלי הלולב או מעלי ההדס וערבה ונשארו העלין בתוך האגוד בענין שעלין הללו חוצצין ומפסיקיןכה בין ידו ללולבכו אין בכך כלום כיון שדבר החוצץ הוא ממינים שבלולב ומין במינו אינו חוצץכז אבל אם דבר שאינו ממינים הללו מפסיק ביניהם לידוכח בשעת נטילה לא יצא ידי חובתו בנטילה זו לכך צריך ליזהר מאד להסיר החוט שרגיל להיות כרוך סביב ההדס כשמביאין אותן ממרחקיםכט.

אבל מותר לכרוך ההדס בעלי הלולבל או בעצי ערבה דקיםלא כיון שהכרך הוא ממינים שבלולב אינו חוצץ:


כה) גמרא לז, ב כרבא. טור ושו"ע ס"א.

כו) לבוש ס"א.

כז) גמרא שם. טור ורמ"א ס"א.

כח) ולענין בין מין למין, ראה דברי נחמיה שם קו"א ס"ק ד. ובסידור (דיני הלולב): לולב והדס וערבה יהיו קשורים ואגודים יחד ולא יהיה חוט או משיחה חוצץ ביניהם, וש"נ.

כט) מנהגים (קלויזנר) סי' מה. מהרי"ל הל' לולב (ע' שצב). רמ"א שם.

ל) מ"א ס"ק ב.

לא) ראה לבוש שם (סביב הג' מינים יחד).