ו

ו יש נוהגיםלב לעשות האגד בדרך זה שכורכין סביבות שלשה מינים אלו עד שיהיו מהודקין היטב ותוחבין ראשי הכרך לתוך עיגול הכרוך סביב שלשה מינים אלו ויש מחמיריםלג וקושרים שני ראשי הכרך בשני קשרים זה על גבי זה וביו"טלד שאי אפשר לקשרן בענין זה שהרי הוא קשר של קיימא שאינו חושש להתירו עולמיתלה אוגדין אותו בעניבהלו דהיינו שעושין שתי עניבות זו על גבי זו (אבל אסור לעשות עניבה על גבי קשר כיון שאינו חושש להתירו עולמית עיין סימן (שמ"א) [שי"זלז]) או שתוחבין ראשי הכרך לתוך עגול הכרךלח כמו שנתבאר:


לב) מרדכי רמז תשמח, בשם ראבי"ה סי' תרסו (קשר א' וכריכה). דרכי משה ס"ק א (שכן נוהגין אף בחול). רמ"א ס"א (כריכה ותחיבה), כפירוש המ"א ס"ק ג (דהיינו אף בחול). לבוש ס"א. וראה דברי נחמיה שם ס"ה וקו"א ס"ק ד.

לג) רש"י שם ד"ה ופליג. רי"ף (טז, א). רא"ש פ"ג סי"ב (ראה הגהות אשרי שם). מרדכי שם בשם היראים (השלם) סי' תכב. טור ושו"ע ס"א.

לד) ברייתא שם (הותר אגדו ביו"ט). טור ושו"ע שם (אם לא אגדו מבע"י או שהותר ביו"ט). וראה ס' המנהגים – חב"ד ע' 65: מהדרין לאגוד הלולב בסוכה ובערב יו"ט.

לה) ברייתא ורש"י שם ד"ה הותר. לבוש שם. וכדלעיל סי' שיז ס"א וס"ג.

לו) גמרא שם. רי"ף ורא"ש שם. שו"ע שם.

לז) סעיף ג וש"נ. וראה לקו"ש חי"ד ע' 16 הערה 30. שלחן המלך ח"ב ע' רסב-ד.

לח) ברייתא ורש"י שם. רי"ף ורא"ש שם. טור ולבוש שם.