ט

ט ויש נוהגיןמא לאגוד שלשה הדסים אחד מימין הלולב דהיינו מימין האדםמב ואחד משמאלו ואחד באמצע נוטה לצד ימין ושתי הערבות אחד בימינו ואחד בשמאלו:


מא) האר"י בפרי עץ חיים שער כט ספ"א. מ"א שם. משנת חסידים מס' ימי מצוה וסוכה ספ"ד. סדור האריז"ל. וכ"ה בסדור (דיני הלולב).

מב) כי שדרת הלולב כנגד פניו (ראה סדור שם, וש"נ).