[י]

[י] הראשונה. שהיא עיקר לפי דעת הב"י לפי שהיא דעת הרי"ף והרמב"ם שהם עמודי ההוראה בביתונב ולכך סמך עליהם להקל בהפסד מרובה. אף על גב דהפסד מרובה לא מהני בפלוגתא דרבוותא אלא בדרבנן (עיין תורת חטאת בהקדמהנג):


נב) ראה הקדמת הב"י (שלושת עמודי ההוראה אשר הבית בית ישראל נשען עליהם כו').

נג) להקל בהפסד מרובה כו' כי היתר גמור אליבא דהלכתא כו'. וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל קי וכלל רפב. ובדרבנן מתירים אף ביחיד נגד רבים, כדלעיל או"ח סי' רמד קו"א ס"ק ד, וסי' תלו קו"א ס"ק ז.