כג

כג וכשם שאסור למכור סחורה בהקפה ביותר משוויה עכשיורח אם נוטלה עכשיו מרשות המוכררט כך אסור לקנותם בפחות משוויה עכשיו בשביל שמקדים המעות קודם שיטלנהרי לפי שהמעות נעשו חוב על המוכר ליתן בעדם סחורה ובשביל שהלוקח ממתין לו החוב הוא מוכר לו בזולריא והרי זה אבק רביתריב.

במה דברים אמורים כשאין לו למוכר סחורה זו כולה בעת שמקבל המעות אבל אם יש לוריג כולהריד אפילו היתה מופקדת ביד אחריםרטו בעיר אחרתרטז מותר לפי שעשאו חכמים נתינת המעותריז כאלו הוא קנין גמור להיתר רבית של דבריהםריח להקנות הסחורה ללוקח מיד בכל מקום שהיא ואין כאן המתנת חוב.

ואם המוכר נתן מעות על סחורה זו לאחרים שיש להם אין זה מועיל להתיר לו למכרה בזול בשביל הקדמת המעותריט הואיל ועדיין לא גבאה מהם אינה נחשבת כשלו שיוכל להקנותם ללוקח מידרכ.

ונאמן המוכר לומר שיש לורכא סחורה זו בעיר אחרת אלא אם כן ידוע שאין לו או שהוא בחזקת שאין לו שאז אין הודאתו לשקר מועלתרכב:


רח) טור ולבוש סי' קעג ס"ז.

רט) כדלעיל סכ"ב (שאם אינו נוטלה עכשיו יש אופנים שמותר).

רי) רב נחמן סג, ע"ב. טור ושו"ע סי' קעג ס"ז.

ריא) לבוש שם.

ריב) כדלעיל ס"ד, וש"נ.

ריג) גמרא שם. טור ושו"ע שם. עוד בענין הקדים מעות ויש לו, ראה לקמן סל"ד.

ריד) שו"ע שם ס"ו. ט"ז שם ס"ק ט, וש"ך שם ס"ק טו, בשם כמה פוסקים. וכ"ה לקמן סכ"ה וסכ"ז. ולענין סאה בסאה, ראה לקמן ס"ל.

רטו) ש"ך שם ס"ק יח. וכדלקמן ס"ל (בסאה בסאה).

רטז) רש"י שם ד"ה איתנהו. וכדלקמן סוף ס"ל (שמועיל במכירה ולא בהלואה).

ריז) משא"כ כשאומר לו אתן לך בחובך, ראה לקמן סכ"ז שמותר (בשויוה) אפילו אין לה שער.

ריח) שו"ת הריב"ש סי' שו. ב"י שם ד"ה וכשם. ט"ז שם ס"ק י. וראה גם לקמן סמ"ג.

ריט) גמרא שם. רש"י שם ד"ה דאית ליה אשראי. טור ושו"ע שם ס"ז.

רכ) גמרא שם.  רמב"ם פ"ט ה"ו. לבוש שם ס"ז.

רכא) הגהות מרדכי רמז תלב. רמ"א שם ס"ז, ובסי' קסג ס"א, וכ"ה לקמן סוף ס"ל (לענין סאה בסאה).

רכב) ט"ז סי' קעג ס"ק ט. ונתבאר לקמן סמ"ו.