כד

כד וכל זה למכור בזול סתם אבל אסור לפרש ולומר אם תתן לי המעות עכשיו אתן לך בפחות ואם תתן לאחר זמן אתן ביותררכג שזה כאומר שבשביל המתנת הסחורה אחר קבלת המעות מוזיל לורכד:


רכג) טור סי' קעג בשם רבנו ישעי'. רמ"א שם ס"ז. וראה גם דרכי משה שם ס"ק ב, בשם הגהות מרדכי רמז תלד, בשם רב האי. וכדלעיל סי"ח (שזה מותר רק בשכירות כדלעיל סט"ז, מטעם האמור לעיל סט"ו).

רכד) שאף שאין לאסור מטעם שהמעות נעשו חוב (כדלעיל סכ"ג), שהרי כשיש לו נעשה הקנין מיד, ואף שאין לאסור מטעם הקדמת הפרעון (כדלעיל סט"ו-ז), מ"מ יש לאסור מטעם שהמוכר לוה הסחורה מהלוקח ובשביל ההמתנה הוזיל לו.