י

י וכל המלמדים ואפילו מלמדי תינוקות מקרא ואפילו מלמדים בחנםרטו צריכים ללמדם כל היום כולו ומקצת מן הלילה כדי לחנכם ללמוד ביום ובלילהרטז ולא יבטלו התינוקות כללריז חוץ מערבי שבתותריח וערבי ימים טוביםריט בסוף היוםרכ ובימים טוביםרכא עצמן שמצוה לשמח בהם התינוקות במה שהיא שמחה להם כמו אגוזים וכיוצא בהם כמו שנתבאר בהלכות יו"טרכב אבל בשבתרכג אין קורין להם בתחלה פרשה שלא קראוה מעולםרכד מפני טורח שבתרכה אבל שונין להם פרשיות שקראו אותן כבר בחולרכו ואין מבטלין התינוקות לשום דבר מצוה בעולםרכז ואפילו לבנין בית המקדשרכח:


רטו) כן משמע ברמב"ם פ"ב ה"ב (ראה הערות וציונים 2/ב). וראה לעיל ה"ב.

רטז) רמב"ם שם. טור ושו"ע סי' רמה סי"א. וראה שמו"ר פמ"ז, ה. איכ"ר פתיחתא ב (מצד מצות והגית). לעיל ה"א (כל היום כולו). מ"מ והערות שם. לקו"ש חל"ד ע' 42 הערה 18. שלחן המלך ע' קצא-ב.

ריז) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וראה גם שבת לג, ב ורש"י ד"ה של. שם קיט, ב (דמשום כך חרבה ירושלים). תוס' ב"ב כא, ב ד"ה ומקרי (דהוי פסידא דלא הדר). קו"א סק"א (סוד"ה ועד היכן). לעיל או"ח סי' תמד סי"ח. הערות וציונים 7/א ו7/ב.

ריח) ראה לעיל או"ח סי' רנ ס"ב (לענין ת"ת בכלל).

ריט) ראה ברייתא פסחים קט, א וסוכה כח, א (שכן נהג ר"ע בערב פסח וערב יוה"כ בלבד). ר"ח סוכה שם (ערבי פסחים שבתות וימים טובים). באר הגולה סי' רמה סי"ב (שכן נהגו החכמים ודלא כר"ע). לעיל סי' רעב ס"א (לענין ערב פסח).

רכ) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם סי"ב.

רכא) רמב"ם שם. ט"ז סק"ד. ש"ך סק"ט.

רכב) סי' תקכט ס"ז, וש"נ. וראה משא מאיר ע' קטז.

רכג) שלא נאמר בה שמחה, כדלעיל שם סוף ס"ז.

רכד) ברייתא נדרים לז, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע סי' רמה סי"ד.

רכה) תירוץ הב' בגמרא שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

רכו) ברייתא שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם (אפילו פעם אחת).

רכז) ראה טור ושו"ע סי' שסא ס"א, וש"ך שם סק"ו. ולענין גדול הלומד, ראה לקמן פ"ד ה"ג. פ"ג קו"א (ד"ה אבל מ"ש).

רכח) שבת קיט, ב. רמב"ם שם. הל' בית הבחירה פ"א הי"ב. טור ושו"ע שם סי"ג. וראה לקו"ש ח"ל ע' 119.