יא

יא וכל מלמד תינוקות שהוא מניח התינוקות ויוצא או שהוא עושה מלאכה אחרת בשעת לימודו עמהם או שהוא מתרשל בלימודם הרי זה בכלל ארור עושה מלאכת ה' ברמיהרכט. לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה מהיר לקרות ולדקדקרל.

ומכל מקום אם יש כאן שני מלמדים האחד מדקדק הרבה שיקראו בלי טעות ושיבושרלא או לדקדק להבינם על נכוןרלב פירוש המילות בזמנינו שלומדים המקרא עם פירוש המלותרלג אבל אינו קורא הרבה מפני שמתרשל קצת והשני קורא הרבה אלא שאינו מדקדק כל כך מושיבין אותו שמדקדק יותררלד:


רכט) ירמיה מח, י (רמיה). ב"ב כא, ב ותוס' שם ע"א ד"ה סך. רמב"ם פ"ב ה"ג. טור ושו"ע סי' רמה סי"ז. וראה גם סנהדרין קד, ב ורש"י ד"ה מלמדי. לקמן חו"מ הל' שאלה ושכירות ס"כ (משום גזל), וש"נ. לעיל סי' לב סוף סל"ג. משא מאיר ע' קיז.

רל) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

רלא) ב"א כא, סוע"א.

רלב) טור ושו"ע שם סי"ט.

רלג) ראה קו"א סק"ב וסק"ג.

רלד) ב"ב שם כרב דימי. רא"ש שם פ"ב סי' ט. טור ושו"ע שם.