יג

יג ותינוק שאינו רוצה לקרותרמא לא יכה אותו המלמד מכת אכזרי לפיכך לא יכהו בשוטים ולא במקל אלא ברצועה קטנהרמב אם קורא קורא ואם אינו קורא בהכאה זו יהיה יושב כך עם חביריו להיות להם לחברהרמג וסופו אפשר יתן לבורמד ומלמד תינוקות החובט יותר מדאי מעבירין אותורמה והוא עובר בלא תעשהרמו כי מאחר שמכה שלא ברשות הרי זה כמכה אחד משאר ישראלרמז:

מי שאין לו אשהרמח או שאשתו בעיר אחרתרמט לא ילמד תינוקות מפני שאמותיהם מביאות את בניהם לבית הספררנ ויתגרה בו יצרורנא מה שאין כן כשאשתו עמו בעיר יש לו פת בסלו אם יבא לו הרהור ויתקפנו יצרו שלא יוכל להסיח דעתו יוכל לבא אל אשתורנב.

ויש מתיריןרנג למי שיש לו אשה אפילו היא בעיר אחרת ולכן אין למחות ביד המקיליםרנד:


רמא) ב"ב כא, א (דלא קארי). טור ושו"ע סי' רמה ס"ט (שאינו מבין לקרות).

רמב) ב"ב שם. רמב"ם פ"ב ה"ב. טור ושו"ע שם ס"י.

רמג) ב"ב שם. טור ושו"ע שם ס"ט. וראה קו"א סק"א (ד"ה ועד היכן) שאין על המלמד חובה לכוף התינוק אלא רק שלא יניחנו לילך משם.

רמד) רש"י שם ד"ה ליהוי. נימוקי יוסף שם (י, ב) ד"ה ודלא קארי.

רמה) רש"י גיטין לו, א ד"ה דהוה. נימוקי יוסף ב"מ (סו, א) ד"ה רוניא.

רמו) ראה רש"י ב"ק פז, רע"ב. רמב"ם הל' חובל ומזיק פ"ה ה"א.

רמז) ראה תוספתא ב"ק פ"ט ה"ג. לקמן חו"מ הל' נזקי גו"נ ס"א, וש"נ. שם ס"ד (במוסגר, לענין הכאת בנו).

רמח) משנה קידושין פב, א. שו"ע סי' רמה ס"כ. טור ושו"ע אה"ע סי' כב ס"כ.

רמט) גמרא שם בדעת רבי אלעזר (אינה שרויה אצלו). ירושלמי שם פ"ד הי"א (באותו מקום). ט"ז סי' רמה סק"ה, ממשמעות הרמב"ם פ"ב ה"ד הל' איסורי ביאה פכ"ב הי"ג, וכרבי אלעזר במשנה שם.

רנ) גמרא שם ורש"י ד"ה משום. טור ושו"ע יו"ד שם. וראה לעיל ה"א (האב מוליך את בנו). לקמן הי"ד (חלק האשה בת"ת של בנה).

רנא) רמב"ם שם (מתגרה בנשים). טור ושו"ע אה"ע שם (כנ"ל).

רנב) ט"ז שם, מעובדא דרבא כתובות סה, א. וראה לעיל מהדו"ב סי' ג ס"י ומהדו"ק שם סכ"ב (לענין נגיעה באמה).

רנג) (בש"ע) [בית שמואל] באהע"ז סי' כב סקי"ט, בשם המ"מ שם, כת"ק במשנה קידושין שם.

רנד) ב"ש שם.