יד

יד אשה אינה במצות תלמוד תורהרנה שנאמררנו ולמדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכםרנז וכשם שאינה במצות תלמוד תורה לעצמה כך אינה במצות תלמוד תורה לבניהרנח ופטורה משכר לימוד בניה ואין כופין אותה אלא אם כן היא עשירה ומתורת צדקהרנט.

ומכל מקום אם היא עוזרת לבנה או לבעלה בגופה ומאודה שיעסוק בתורה חולקת שכר עמהםרס ושכרה גדול מאחר שהם מצווים ועושים על ידיהרסא מה שאין כן באשה שלמדה תורה שיש לה שכר אבל לא שכר גדול כשכר האיש מפני שאינה מצווה ועושהרסב.

ואף על פי שיש לה שכררסג צוו חכמיםרסד שלא ילמד אדם את בתו תורהרסה מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד ומוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתןרסו ואם מלמדה תורה שבעל פה הרי זה כאלו מלמדה תפלותרסז מפני שעל ידי זה נכנס בה ערמומיתרסח.

ומכל מקום גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותןרסט כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהםער וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה ושל דברי סופריםרעא שהן מוזהרות בהן כאנשיםערב.

ובימיהםרעג היה החכם דורש הלכות המצויות ורגילות וצריכות לכל אדם לידע אותן בלשון שמבינים הנשים ועמי הארץעדר מידי שבת בשבתוערה:


רנה) קידושין כט, ב. רמב"ם פ"א ה"א והי"ג. הל' סוטה פ"ג ה"ב. טור ושו"ע סי' רמו ס"ו. וראה גם לעיל או"ח סי' קפז ס"ז. לקו"ש חי"ד ע' 40 הערה 31.

רנו) דברים יא, יט.

רנז) קידושין שם. ברייתא שם ל, א. רש"י ברכות כ, ב ד"ה ונקיש. עירובין כז, א ד"ה ת"ת. סוטה כא, א ד"ה הא. תוס' שבת לב, ב ד"ה מקרא. וראה טור ולבוש ריש סי' רמה.

רנח) משנה קידושין שם כט, א ובגמרא שם ע"ב. רמב"ם פ"א ה"א. טור שם. רמ"א סי' רמו ס"ו.

רנט) ראה לעיל ה"ז-ח. הערות וציונים 7/ה.

רס) סוטה כא, א. סמ"ג מ"ע יב. הגהות מיימוניות (קושטא) פ"א ה"א. רמ"א שם. וראה אג"ק חי"ב ע' שמב. לקו"ש ח"ח ע' 214 הערה 44. חי"ד ע' 41-42. חי"ז ע' 236. שלחן המלך ח"ג ע' רג-רה. ולענין אחרים ראה לקמן פ"ג ה"ד. לקו"ש חי"ד ע' 463 בשוה"ג.

רסא) ראה ר"ן קידושין רפ"ב. לקו"ש שבציון הקודם.

רסב) רש"י סוטה כא, א ד"ה הא לא. רמב"ם פ"א הי"ג. טור ושו"ע סי' רמו ס"ו (ע"פ ב"ק לח, א. ע"ז ג, א). וראה לעיל או"ח סי' יז ס"ג (לענין מצות). לקו"ש חי"ד ע' 40 (בלימוד הלכות הצריכות).

רסג) כשלומדת בעצמה. וראה פרישה סי' רמו אות טו. הערות וציונים 16/א.

רסד) משנה שם כ, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וראה התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 173.

רסה) אפילו תורה שבכתב (לקו"ש חי"ד ע' 150 הערה 12). וראה ציץ אליעזר ח"ט סי' ג אות ה. ח"י סי' ט.

רסו) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

רסז) רבי אליעזר במשנה שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

רסח) סוטה כא, ב. שו"ע שם.

רסט) אגור הל' תפלה אות ב, בשם ספר המצות, והוא בסמ"ק בהקדמה. ס' החסידים סי' שיג. רמ"א יו"ד סי' רמו ס"ו. וראה גם תוס' סוטה כא, ב ד"ה בן עזאי. לעיל או"ח סי' מז ס"י (שמטעם זה מברכות ברכת התורה). סי' קפז ס"ז (שמטעם זה אומרות ועל תורתך שלמדתנו, בבהמ"ז). לקו"ש חי"ד ע' 37 ואילך. שם ע' 150 הערה 11. הערות וציונים 20/ב.

ער) ראה ספר היראה לרבנו יונה. הערות וציונים 21. לעיל הל' שחיטה סי' א סק"א (לענין הלכות שחיטה).

רעא) סמ"ק בהקדמה. וראה גם לעיל סי' מז שם וסי' קפז שם. וכן כמה מ"ע שהזמ"ג, כדלעיל סי' סי' יז סוף ס"א וש"נ. וראה עוד אג"ק חי"ט ע' תטו.

ערב) ראה משנה קידושין כט, א. רמב"ם הל' ע"ז פי"ב ה"ג. וראה לקמן פ"ב ה"ט, ולעיל או"ח סי' קנה ס"א, שגם האנשים חייבים להקדים לימוד הלכות הנצרכות למעשה.

רעג) משא"כ בדורות האחרונים, כדלעיל סי' תכט ס"ג-ד.

עדר) ראה לעיל קו"א סק"ב.

ערה) רש"י שבת קט[ו], א ד"ה בין שאין. שם ל, ב ד"ה מוטב. וראה לקמן פ"ד ה"ד. לעיל סי' רצ ס"ג-ד. תניא אגה"ק סי' כג (קלז, א).