הלכות ת"ת פרק ראשון

ב

ב וכל מלמד תינוקות מותר לו ליטול שכרנד אע"פ שאסור ללמד תורה בשכרנה שנאמרנו ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים מה אני בחנם אף אתם בחנם מכל מקום התינוקות שהם קטנים הם צריכים שימורנז לשמרם שלא יצאו החוצה ויעסקו בדברים בטליםנח ובעד זה מותר ליטול שכרנט.

ומי שהוא בעל מלאכה ואומנות ומניח מלאכתו ומלמד הרי זה מותר ליטול שכר גם מהגדולים שאינם צריכים שימור לפי שאינו אלא שכר בטילהס הניכרסא ומוכחסב מפני שביטל ממלאכתו ואפילו אינו לומד עמהם אלא מקצת היום ומקצתו עוסק במלאכתו ופרנסתוסג ואם לומד עמהם כל היום ואינו עוסק בשום מלאכה ועסק כלל מותר לו ליטול שכרו מהםסד אפילו אינו בעל מלאכה ואומנות כלל לפי שאלו לא למד עמהם בודאי היה מוכרח לעשות איזה עסק להחיות נפשו ונפשות ביתו ועכשיו שלומד עמהם כל היום ואינו עוסק כלל אין לך שכר בטילה הניכר ומוכח גדול מזהסה:


נד) נדרים ל[ז], א כרב (שמתיר מטעם שימור דוקא בתינוקות, וכדלקמן קו"א ס"ק ג במוסגר). רמב"ם פ"א ה"ז (בתורה שבכתב, כרבי יוחנן שם משום פיסוק טעמים). סמ"ק סי' קו (כרב, מטעם שימור). טור (ב' הטעמים) ושו"ע סי' רמו ס"ה (כרמב"ם). לבוש שם (כטור). וראה לקמן פ"ג קו"א (ד"ה אלא, שלמ"ד פיסוק טעמים דאורייתא אסור בשכר). פ"ד הט"ו-טז (אם יש בזה איסור משום משתמש בכתר תורה). קובץ דברי תורה ה ע' ו. משא מאיר ע' קיד.

נה) נדרים שם. בכורות כט, א. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. לבוש שם. וראה לקמן פ"ג בקו"א (ד"ה אלא דליש מפרשים, משום דחייב ללמדם מן התורה בחינם). לקמן חו"מ הל' עדות ס"ח (שכ"ה בכל המצות). לעיל הל' שחיטה סי' א קו"א סק"ז.

נו) דברים ד, יד. גמרא שם (אף בטורח רב).

נז) נדרים שם כרב. סמ"ק שם. טור ולבוש שם (שהביאו גם טעם זה).

נח) רש"י שם ד"ה רב אמר. וראה גם לקמן קו"א ס"ק ג (במוסגר).

נט) ראה לקמן חו"מ הל' מציאה ופיקדון קו"א סק"ב בחצע"ג (דהוי שומר שכר).

ס) ירושלמי נדרים פ"ד ה"ג. ר"ן נדרים שם ד"ה ולענין הלכה.

סא) רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ג ה"ה (לענין דיין). טור ושו"ע חו"מ סי' ט ס"ה.

סב) כתובות קה, א (לענין דיין). תוס' בכורות כט, א ד"ה מה (אף לענין לימוד תורה). רא"ש שם פ"ד סי' ה. טור ושו"ע סי' רמו ס"ה. וראה לעיל הל' שחיטה שם.

סג) מעובדא דקרנא ורב הונא בכתובות שם (ראה תוס' כתובות שם ד"ה גוזרי, ובכורות שם).

סד) תוס' בכורות שם. רא"ש פ"ד דבכורות שם. טור ושו"ע שם.

סה) לבוש שם.