ז

ז ולא שכר לימוד לבדו מוטל על האב אלא כל הוצאות הלימוד כגון לשכור מזונות לבנו ההולך ללמוד לפני רב שבעיר אחרת ולהספיק לו כל צרכיו שםקס ואף על פי שאין בית דין כופין על זה כמו על שכר לימודקסא מכל מקום מצוה גדולה היא ומכלל מצות עשה של ולמדתםקסב אותם את בניכם היא.

ולפיכך אפילו האב עדיין לא למד תורה וצריך ללמוד לעצמו ואם יטרח במזונות וסיפוק צרכי לימוד בנו לא יוכל ללמוד לעצמוקסג אם בנו הוא נבון ומשכיל מה שילמוד יותר מן האב הרי לימוד בנו קודם ללימודוקסד כי מאחר שבלימוד בנו גם הוא מקיים מצוה של תורהקסה כמו בלימוד לעצמו והרי בנו נבון ומשכיל יותר בלימודו.

ואף על פי כן לא יבטל הוא לגמרי מתלמוד תורהקסו אלא יקבע לו עתים כפי יכלתוקסז ואף על פי שאין העתים מספיקים לקיים מצות עשה של תלמוד תורה כהלכתה שהיא לימוד וידיעת כל התורהקסח.

משא"כ כשיספיק מזונות לאיש אחר נבון ומשכיל יותר ממנו אינו נפטר בזה כלל מקיום מצות עשה של תלמוד תורה כהלכתהקסט אם יכול לקיימה בעצמוקע אילו לא היה טורח במזונות וצרכי האיש ההוא שאינו בנו.

ואם בנו אינו נבון ומשכיל יותר ממנו הרי לימוד לעצמו קודם ללימוד בנוקעא ואף על פי ששתיהן מצות עשהקעב מצוה שבנפשו קודמתקעג.

ואם בנו נבון ומשכיל יותר ויש לו אשה ובנים מצוה על אביו לפרנסן אם אפשר לו כדי שלא יהיו רחיים בצוארו ויעסוק בתורהקעד ואפילו אינו עשיר כל כך שיתחייב בפרנסתו מדין צדקהקעה.

ואף על פי כן תחשב לו לצדקהקעו לענין שיכול להוציא כל הוצאות לימוד בניו הגדוליםקעז ממעות מעשר שלוקעח או החומשקעט אם אין ידו משגתקפ משא"כ בשכר הלימוד (ל)עצמו כמו שיתבאר בהלכות צדקהקפא.

אך מי שאינו מחשב הוצאה זו במעשר או בחומש שלו הרי זה זריז ונשכרקפב כמו שאמרו חכמיםקפג כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכפורים מה שעתיד להשתכר בשנה זו שיהא ניזון משם קצוב לו כך וכך ישתכר בשנה זו ויש לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה שפסקו לוקפד חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים והוצאות בניו לתלמוד תורה שאם הוסיף מוסיפין לוקפה ומ[מ]ציאין לו שכר לשעה או לאחר שעהקפו:


קס) קידושין כט, ב וברש"י שם ד"ה אם. לבוש ס"ב.

קסא) כדלעיל ריש ה"ד.

קסב) דברים יא, יט.

קסג) ראה רש"י שם. טור ושו"ע שם.

קסד) רבי יהודה בברייתא שם. גמרא שם (עובדא דרב אחא בר יעקב). רמב"ם פ"א ה"ד. טור ושו"ע סי' רמה ס"ב.

קסה) אוצ"ל: של תלמוד תורה (אג"ק ח"ח ע' צד). וראה גם קו"א ריש סק"א.

קסו) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

קסז) ט"ז שם סק"א.

קסח) כדלעיל ה"ד. וראה לקמן פ"ב ה"ג (לא עליך המלאכה לגמור), וש"נ.

קסט) משמעות רבי יהודה בקידושין שם שכתב בנו דוקא, וכ"ה משמעות טור ושו"ע סי' רמו ס"א (קו"א ריש סק"א). וראה לקו"ש חט"ז ע' 536.

קע) ואם אינו יכול לקיימה בעצמו – ראה לקמן פ"ג ה"ד.

קעא) ברייתא שם. גמרא שם (עובדא דרב אחא בר יעקב). רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. וראה קו"א סק"א (סד"ה ועד) דהיינו דוקא בלימוד אחד ששניהן צריכים לו בשוה, ע"ש.

קעב) כדלעיל ה"א ולקמן פ"ב ה"א. וראה סהמ"צ לרס"ג מ"ע יד-טו (דהוי שתי מ"ע). רמב"ם בסהמ"צ מ"ע יא ובמנין המצות בריש ספר היד (מ"ע אחת). לקו"ש חי"ט ע' 38-39.

קעג) קידושין שם (לענין פדיון הבן). לבוש סי' רמה ס"ב.

קעד) ראה קידושין שם. לקמן פ"ג ה"א.

קעה) ראה שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רצב. שו"ע יו"ד סי' רנא ס"ב. לקמן הי"ד (לענין שכר לימוד).

קעו) ראה רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י הט"ז. טור ושו"ע שם ס"ג. וראה לקמן פ"ג ה"ד.

קעז) ולענין קטנים - ראה הערות וציונים 47/ד. 47/ה.

קעח) ראה לקו"ש ח"ט ע' 346 ובהערה ד"ה בהל'. הערות וציונים 45/א.

קעט) ראה כתובות נ, א. רמב"ם הל' מתנות עניים רפ"ז. טור ושו"ע יו"ד סי' רמט ס"א. לעיל או"ח סי' קנו ס"ג. נהורא דאורייתא מאמר ה פ"א ס"ק ה.

קפ) ראה ש"ך שם רמט סק"ג, בשם שו"ת מהר"ם (ד"פ) סי' עה. הערות וציונים 46/א. 49/א.

קפא) הלכות אלו בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה רמ"א סי' רמט ס"א.

קפב) ראה פסחים נ, ב. וכדלקמן, שאם הוסיף מוסיפין לו.

קפג) ביצה טז, רע"א. וראה גם לעיל או"ח סי' רמב ס"ג וסי' תקכט ס"ב.

קפד) רש"י שם ד"ה כל. וראה גם לעיל או"ח סי' קנו ס"ג.

קפה) ברייתא שם.

קפו) רש"י שם ד"ה חוץ.