ח

ח ואם אין יד האב משגת לשכור מלמד לבנו וגם אינו יכול ללמוד עמו בעצמו ויד אבי אביו משגת כופין את אבי אביו לשכור מלמד לבן בנוקפז וגם כל הוצאות תלמוד תורה של בן בנו מצוה עליו כמו על האב ממש מפני שכשם שמצות עשה מן התורה על האב ללמד את בנו תורהקפח כך ממש מצות עשה מן התורה ללמד את בן בנוקפט שנאמרקצ והודעתם לבניך ולבני בניך.

אבל לבן בתו ובן בן בנו אין חיוב עליו אפילו לשכור מלמדקצא ואין צריך לומר שאר הוצאות תלמוד תורה אלא מדין צדקה אם הוא אמוד וראוי לצדקה זו כי קרוב קרוב קודם כמו שיתבאר בהלכות צדקהקצב אך אין נפרעין ממנו שלא בפניו כמו שיתבאר שםקצג אבל אם יכול ואפשר לו ללמוד עמהם בעצמו חייב ללמדםקצד.

ולא לאלו בלבד אלא מצות עשה של תורה על כל חכם וחכםקצה מישראל ללמד את כל התלמידים אף על פי שאינן יוצאי יריכו שנאמרקצו ושננתם לבניך וגו' וקבלו חכמיםקצז בניך אלו תלמידיך שהתלמידים קרויים בנים שנאמרקצח ויצאו בני הנביאים אלא שמצוה להקדים בניוקצט וכל יוצאי יריכור לתלמידים אחרים:


קפז) ארחות חיים הל' ת"ת ס"ד. רש"ל ביש"ש קידושין פ"א סי' נח, ובביאורו לטור סי' רמה, הובא בפרישה סק"ז. לבוש ס"ד. ש"ך סק"א. וראה גם כ"מ פ"א ה"ב בדעת הרמב"ם (אפשר דחייב).

קפח) כדלעיל ה"א.

קפט) ברייתא קידושין ל, א. רמב"ם פ"א ה"ד (חייב). טור ושו"ע שם ס"ג (מצוה). לבוש שם ס"ד (מצות עשה). וראה לקמן פ"ב ה"ד (חייב כו' כל התורה).

קצ) דברים ד, ט. וראה לקמן שם, שכתוב זה מדבר בכל התורה כולה (ולא רק בעשרת הדברות).

קצא) ראה ש"ך שם (דאפשר גם לבן בן בנו חייב לשכור מלמד). לקו"ש ח"כ ע' 248 (דיש מקום להחמיר כדעת הש"ך). הערות וציונים 11/א.

קצב) הלכות צדקה בשוע"ר לא הגיעו לידינו, וראה טור ושו"ע סי' רנא ס"ג.

קצג) ראה רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ז ה"י. שו"ע סי' רמח ס"א. ש"ך שם סק"ד.

קצד) להקדים הלימוד עמהם לתלמידים אחרים, כדלקמן בסמוך ובס"ט וש"נ.

קצה) רמב"ם פ"א ה"ב (חכם וחכם). טור ושו"ע שם ס"ג (חכם). וראה קו"א סק"א (ד"ה ועד), ולקמן ה"ט (חכם דוקא. שאין גדולים ממנו בעירו). לקו"ש חט"ו ע' 136 הערה 47 (הדיוק חכם וחכם).

קצו) דברים ו, ז. רמב"ם שם. וראה לעיל קו"א ריש ס"ק א, ולקמן פ"ג קו"א (ד"ה אלא), דמצות ושננתם קאי על כל התורה שבע"פ כולה.

קצז) ספרי שם פל"ד, הובא ברש"י עה"ת שם. רמב"ם שם. וראה קו"א ריש סק"א שכ"ה גם דעת התלמוד. וראה לקו"ש ח"ל ע' 29.

קצח) מלכים ב ב, ג. ספרי שם. רמב"ם שם.

קצט) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

ר) כ"מ רפ"א (לענין בן בן בנו). ש"ך שם (אף לענין בן בתו). וכ"ה לקמן ה"ט.