ט

ט ויש אומריםרא שאינו חייב לשכור מלמד לבן בנו אם אינו יכול ללמדו בעצמו אלא אם יכול ללמדו בעצמו ואינו רוצה ללמדורב חייב לשכור לו מלמד אם אין יד בנו משגת כי המצוה מוטלת על אבי אביו כמו על אביורג ללמדו בעצמו או לטרוח למצוא לו מלמד בחנם או בשכררד (ולהוליכו לבית הספררה אם אינו חפץ מעצמו לילך).

משא"כ לבן בתורו ובן בן בנורז אין חיוב עליו אלא להקדימו לתלמידים אחרים אבל אם אין מוטל עליו ללמד לתלמידים כלל מפני שיש בעיר גדולים בחכמה ממנו שיכולים ללמדםרח או מפני שלא הגיע למדה זו ללמד לתלמידיםרט כי צריך עדיין ללמוד לעצמורי אין חיוב עליו ללמד לבן בתו ובן בן בנו ולא לטרוח למצוא לו מלמד כמו שאין חיוב עליו בבן חבירו שלא מיוצאי יריכו.

(וגם כשיכול ללמד לתלמידים אחרים ואין גדול ממנו בעיר אין צריך לכופו לילך ללמוד לפניו אם אינו חפץ מעצמו כמו שאין צריך לכוף לתלמידים אחרים ללמדם בעל כרח[ם]ריא משא"כ בבן בנו חייב ללמדו בעל כרחו או להוליכו להמלמד כמו בבנו [)].

ולענין הלכה בשל תורה הלך אחר המחמירריב לכך כל אדם צריך להחמיר לעצמו אך אין לכוף לאחריםריג להוציא ממון בכפיות מספקריד:


רא) רמב"ם פ"א הלכה ב-ג, לפי דעת רדב"ז ח"ב [בכמה דפוסים ח"ה] סי' קיד (שהחיוב רק בבנו). וראה לח"מ שם (בנוגע לבנו, שאפשר החיוב דוקא כשיכול ללמוד בעצמו). קו"א סק"א (ד"ה אבל, במוסגר, שאפשר החיוב בבן בנו דוקא כשיכול ללמוד בעצמו).

רב) ראה לעיל קו"א ס"ק א (ד"ה ועד), דהיינו מפני שחפץ ללמוד לעצמו או שאין לו פנאי מחמת טרדת פרנסתו (ובמוסגר שם מסתפק כשהוא מחמת עסק פרנסתו).

רג) כדלעיל ס"ח, וש"נ.

רד) כדלעיל ה"ד.

רה) מרדכי קידושין רמז תצו. וכ"ה לעיל קו"א ס"ק א (ד"ה ועד, במוסגר).

רו) ש"ך סי' רמה סק"א. הובא לעיל קו"א ס"ק א בתחלתו.

רז) כ"מ פ"א ה"ב. ש"ך שם.

רח) ראה (לענין הוראה) סוטה כב, רע"ב. ע"ז יט, ב ורש"י שם ד"ה בשוין. וראה גם קו"א סק"א (ד"ה ועד).

רט) ראה קו"א סק"א (שם, שכבר שימש ת"ח כל צרכו). סוטה כב, רע"א וברש"י ד"ה ולא.

רי) ראה קו"א סק"א (שם, שלימוד לעצמו משנה וגמרא קודם בודאי מללמד תינוקות מקרא).

ריא) ראה קו"א סק"א (שם, במוסגר) שמוכיח כן מב"ב כא, א (הובא לקמן הי"ג).

ריב) ע"ז ז, א. רמב"ם הל' ממרים סופ"א.

ריג) נתבאר בקו"א סק"א (ד"ה אבל, במוסגר).

ריד) טור ורמ"א חו"מ סי' כה ס"ב.