יב

יב וכל אדם צריך ליזהר להוציא בשפתיוקעד ולהשמיע לאזניוקעה כל מה שלומד בין במקרא משנה ותלמודקעו אלא אם כן בשעת עיון להבין דבר מתוך דברקעז וכל מה שלומד בהרהור לבדקעח ואפשר לו להוציא בשפתיוקעט ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זהקפ ידי חובת מצות ולמדתם אותםקפא וכמ"שקפב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו וגו' וכמו בכל המצות התלויות בדבור שאינו יוצא בהן ידי חובתו בהרהורקפג אלא אם כן שומע מפי המדבר שהשומע כעונה בפיוקפד.

אך אם מוציא בשפתיו אף על פי שאינו מבין אפילו פירוש המלות מפני שהוא עם הארץ הרי זה מקיים מצות ולמדתם ולפיכך כל עם הארץ מברך ברכת התורה בשחרקפה לפני הפסוקיםקפו וכן כשעולה לספר תורהקפז:


קעד) ראה גם תניא רפ"ד (ובדבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצות והלכותיהן). שם פל"ז (מז, א). שם פמ"ט (ע, א). שם פנ"ג (עד, ב). שם אגה"ק סי' כט (קנ, ב. ומבואר שם ושם שלכן הוי ת"ת מצוה מעשית, שעקימת שפתיו הוי מעשה). לקו"ת דברים פד, ג (שאינו כמעשה ממש).

קעה) ראה לעיל או"ח סי' סב ס"ג לענין ק"ש (שאם לא השמיע לאזניו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו). יו"ד סי' א ס"ק מה (בחרש המדבר ואינו שומע). לקמן פ"ד ה"ט (מעלת הלימוד בקול דוקא).

קעו) ראה גם לקו"ת ויקרא ה, ב (אף שבמשנה ותלמוד העיקר להשיג החכמה שבהן, צריך ג"כ להוציא בדיבור פה דוקא).

קעז) ראה לעיל ה"א וה"ב. אור התורה להצ"צ יתרו ע' תתסו (אלא א"כ בשעת העיון בעומקה של הלכה שאי אפשר לדבר). קובץ תפארת מלך ע' 109. הערות וציונים 6/ג.

קעח) ראה לעיל או"ח סי' מז ס"ב (הפוסק בלא נתינת טעם). שם ס"ג (הכותב דברי תורה דרך לימודו). סי' סח ס"א (הרהור מתוך הספר). סי' פד ס"א (הפוסק בלא נתינת טעם).

קעט) ואם הוא אנוס ואינו יכול להוציא בשפתיו, ראה לעיל או"ח סי' קפה ס"ג. קובץ דברי תורה ה ע' מג.

קפ) ברכות [כ], סוע"ב כרב חסדא (לענין ק"ש, כדלעיל סי' סב ס"ב, וש"נ). עיין שם בפני יהושע דף טו, ב (בביאורו לרש"י שם ד"ה ההוא). וראה גם תניא שם ושם, ובאגה"ק סי' כה (קמ, ב). יגדיל תורה (נ.י.) לט ע' צה. הערות וציונים 9/א.

קפא) דברים ה, א. הובא לעיל ה"א. וראה לעיל או"ח סי' פה (משמע שמצות והגית יוצא בהרהור). תניא פ"ה (מעלת מצות ידיעת התורה על מצות ת"ת שבדבור). וראה רשימות על התניא שם. לקו"ש חט"ו ע' 327. ספר המאמרים מלוקט ח"א ע' ריא הערה 55. שיעורים בספר התניא ח"ג (בלה"ק) ע' 1120 הערה 6. שלחן המלך ח"ג ע' רלח. תפארת מלך שם. הערות וציונים 10/ה.

קפב) יהושע א, ח.

קפג) כדלעיל סי' סב ס"ג, וש"נ. וראה גם תניא פל"ח (מט, ב).

קפד) סוכה לח, ב. תוס' ברכות כ, ב ד"ה כדאשכחן (לענין ת"ת). וכדלעיל או"ח סי' ח סי"א, וש"נ. וראה קובץ דברי תורה ח"ו ע' קח.

קפה) כדלעיל שם סי' מו ס"ח.

קפו) ראה לעיל שם סי' מז ס"ז.

קפז) ראה טור ושו"ע או"ח סי' קלה ס"ד. מ"א שם סק"ה, וסי' קלט ס"ק ד. לעיל שם סי' קפה ס"ב (אפילו בזמן הזה שהעולה אינו קורא בעצמו). לקו"ת שה"ש כח, א.