ט

ט אך אדם כזה מאחר שאינו יכול ללמוד דברי תורה הרבה מאד צריך שיהיה כל לימודו בלימוד המביא לידי מעשהקמב שהן הלכות הצריכות לכל אדם לידע אותן לקיים המצות כהלכתן וליזהר מליכשל באיסורים חס ושלום והם דברים שאי אפשר לישאל תמיד לחכם המורה שבעירקמג או שלא יהיה יודע לישאל ולהסתפק כלל אם לא ילמדם תחלה דהיינו רוב אורח חיים כמעט כולו ומיעוט יורה דעה ומעט באבן העזר וחושן משפטקמד כל הלכה ברורה בטעמהקמה מהתלמוד ומפרשיו כמו הרא"ש או הב"יקמו לפחות ולחזור עליהן לעולם.

וגם מי שדעתו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבע"פ יש לו ללמוד ולחזור תחלה הלכות הללו הצריכות למעשהקמז כי יש להן דין קדימה על שאר כל ההלכות שאין צריך למעשה כל כך.

ולימוד האגדות מביא גם כן לידי מעשה להתבונן מתוכן מוסר השכל כמו שנתבאר למעלהקמח. ומי שלא הגיע למדה זו ילמוד בספרי מוסרקמט שנבנו דבריהם על המדרשים וההגדות ומאמרי הזוהר.

וכל זה מלבד הקריאה בתנ"ך לעתים מזומנים כמו שנתבאר למעלהקנ שיש לה דין קדימה על הכל:


קמב) דרישה יו"ד סי' רמו סק"ב. ט"ז שם סק"ב. ש"ך שם סק"ה. וכן משמע בבבא מציעא קיד, ב. ראה רש"י שם ד"ה בארבעה וד"ה בשיתא. וראה גם לקמן פ"ג ה"ד. לעיל או"ח סי' קנה ס"א.

קמג) ראה גם לקמן שם.

קמד) ראה בשער דפוס ראשון של חלק חו"מ של שוע"ר שהן: מהלכות הצריכות מלוקטות מטור חושן משפט. ובהקדמת בני הגאון המחבר: הלכות הצריכות לכל אדם המפוזרות בשאר חלק השו"ע.

קמה) הטעמים בקצרה (כדלעיל ה"א). וראה לעיל או"ח סי' קנה ס"א: בלא טעמים וראיות.

קמו) ראה גם לעיל ה"א. הקדמת אדמו"ר האמצעי לשוע"ר. שמן למאור עה"ת ע' תפא.

קמז) וכ"ה לעיל או"ח סי' קנה ס"א.

קמח) הלכה ב.

קמט) כמו ראשית חכמה והשל"ה וכה"ג (הקדמת אדמו"ר האמצעי שם). וראה גם לקמן פ"ג ה"ד.

קנ) הלכה ב.