הלכות ת"ת פרק שלישי

ב

ב ומי שאי אפשר לו בלא אשה מפני שיצרו מתגבר עליו עד שנמצא שאין לבו פנוי ישא אשה תחלהכה כדי ללמוד בטהרהכו בלי הרהוריםכז ואח"כ ילמוד תורה שבעל פה כולה.

ואף שיש לו בנים וצריך לעסוק במלאכה לפרנס אשתו ובניוכח ואינו יכול לעסוק כל היום כולו בתורהכט שיוכל ללמוד את כולה ולזכור היטב כל ההלכות בטעמיהן בדרך קצרה בעשר שנים כמו העוסק בה כל היום כולול הרי אמרולא לא עליך המלאכה לגמור וגם אי אתה בן חורין ליבטל הימנהלב מלהרבות ולהוסיף בה מדי יום ביום עד שילמוד ויזכור את כולה ע"י שיחזור עליה כראוילג ואם לא יגמור בעשר שנים יגמור בעשרים שנה או יותרלד.

וחייב הוא מן התורה לקבוע לו עת גדולה לתלמוד תורה בכל יום כמו חצי היום לפחות מלבד לימוד הלילהלה ולא יעסוק במלאכה כל היום או רובו שנאמרלו ודברת בם והלא כבר נאמר ושננתםלז ומה תלמוד לומר ודברת בם שלא יהא כל דיבורך אלא בםלח כלומר שתעשם עיקר ולא טפלהלט ועל כןמ חייב לעשות תורתו קבעמא ומלאכתו עראימב.

וכשיעשה כן יוכלמג גם כן לבא עכ"פ לידי ידיעת עיקר התורה שבעל פה כולהמד שהוא פירוש התרי"ג מצות כהלכותיהן בתנאיהן ודקדוקיהן ודקדוקי סופריםמה מה שאין כן העושה מלאכתו קבע ותורתו עראי לא יוכל לבא לעולם לידי ידיעת התורה שבעל פה כולה כי במשך ואורך הזמן יותר מדאי ישכח הראשונות ולא תועיל לו החזרה שחזר עליה כל כך כמו שחזר העושה תורתו קבע ואם יחזור עליהן הרבה יותר מדאי לא יהיה לו זמן כל כך ללמוד ולהוסיף עוד הרבה בלימודו ולחזור עליו כראוי ועוד כי להעמיד גירסתומו ולימוד התורה שבעל פה כולה שלא תשתכח ממנומז אין הדבר תלוי בחזרה לבדה שיחזור פעמים רבות מאד אלא גם בעזרת ה' וישועתו כי יש יגעמח מאד לחזור על לימודו פעמים אין מספר ואף על פי כן משכח בזמן קרוב כי הוא שכחן גדול בטבעו ותולדתומט ואין הקדוש ברוך הוא עוזר לזה שעושה מלאכתו קבע ותורתו עראי אלא למי שעושה תורתו קבע ומלאכתו עראי ומשליך יהבו על ה'נ כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעטנא עסק ומלאכה וכך אמרו חכמיםנב דורות הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם עראי זה וזה נתקיים בידםנג ודורות האחרונים שעשו תורתם עראי ומלאכתם קבע זה וזה לא נתקיים בידם:


כה) רמב"ם פ"א ה"ה, מברייתא שם קידושין כט, ב. טור ושו"ע סי' רמו ס"ב.

כו) יומא עב, ב. מנחות קי, א. תוס' קידושין שם ד"ה הא. לבוש ס"ב.

כז) רש"י קידושין שם סוד"ה הא לן. יומא שם ד"ה נושא. וראה גם לעיל ה"א.

כח) כדלעיל ה"א. וראה הערות וציונים 8/ב.

כט) כדעת רבי ישמעאל ברכות לה, ב.

ל) ראה לעיל ה"א, ופ"א ה"א, שלפי סדר הלימוד בימיהם היו גומרים תושבע"פ כולה תוך עשר שנים.

לא) אבות ספ"ב. וכדלעיל פ"ב ה"ג וש"נ.

לב) כדלעיל פ"ב ה"ה וש"נ. וכאן הכוונה שעכ"פ ישתדל ללמוד את כולה, ע"י שילמוד כל יום במשך עשרים שנה או יותר. וכדלקמן בהמשך, אם יעשה תורתו קבע ומלאכתו עראי.

לג) כדלעיל פ"ב ה"ג.

לד) ראה גם לקמן פ"ד הט"ז.

לה) כדלקמן ה"ד, ופ"ד ה"ח.

לו) דברים ו, ז.

לז) דברים שם. רש"י נדרים ח, א ד"ה והלא. וראה לעיל פ"א ה"ח. פ"ב ה"ג.

לח) רש"י עה"ת שם ד"ה ודברת (עיקר דבורך). רבנו יונה ברכות ספ"ב ד"ה ודברת בם (כל דבריך). וראה לקו"ש ח"ז ע' 268 הערה 2. חט"ז ע' 463 הערה 36.

לט) ספרי ואתחנן פל"ד. וגמרא [ברייתא] יומא יט, ב. וראה גם לקמן פ"ד הט"ו.

מ) רב אחא בברייתא שם. וראה קו"א (ד"ה ולרבי ישמעאל, דלהרמב"ם דרשא גמורה היא ולא אסמכתא). לקמן סוף ה"ג (שקבלו חכמים בפירוש הפסוק ודברת בם). ה"ה (ופירשו חכמים). פ"ד הט"ו-ז.

מא) אבות פ"א מט"ו. ברכות לה, ב. רמב"ם פ"ג ה"ז. טור ושו"ע או"ח סי' קנו ס"א. לעיל שם ס"א. לקמן פ"ד הט"ז.

מב) ברכות שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. לעיל שם (כדי פרנסתו בלבד). לקמן ה"ד. ונתבאר בקו"א (ד"ה ולרבי ישמעאל).

מג) כדלקמן בסוף הסעיף: נתקיים בידם. ונתבאר בקו"א שם.

מד) היינו עוד טעם לעשות תורתו קבע (בנוסף למצות ודברת בם דלעיל), מחמת מצות ידיעת התורה (שבתחלת לימודו). וראה לקמן סוף ה"ג (שאחר שלמד כבר כל התורה נשאר עליו לעשות תורתו קבע רק מטעם הראשון הנ"ל). פ"ד סוף ה"ו (שאחר שלמד כל התורה, יש אופן שהותרה מכללה לצאת י"ח בפרק אחד שחרית כו').

מה) כדלעיל פ"ב ה"א.

מו) מגילה ו, ב.

מז) רש"י שם ד'"ה לאוקמי. וראה גם קו"א (ד"ה ומיהו).

מח) רש"י שם ד"ה סייעתא.

מט) כדלעיל פ"ב ה"ח.

נ) ע"פ תהלים נה, כג.

נא) טור או"ח סי' קנו. עפ"י שמואל א יד, ו.

נב) ברכות לה, ב. טור שם. ונתבאר בקו"א (ד"ה ולרבי ישמעאל וד"ה ומיהו).

נג) ראה גם לעיל סי' קנו ס"א. וראה עוד שם "אבל כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, כי העוני יעבירנו על דעת קונו".