ו

ו וגם המתפרנס ממעשה ידיו ואפילו תורתו עראי בקביעות עתים לא הותר לו מן התורה אלא לעסוק בעסקיו שהם צרכי פרנסתו ומשא ומתן ממה שאמרה תורה ואספת דגנךקטז אבל לא בדברים בטלים לגמריקיז בין לדבר בין לשמועקיח כי בכל עת שאינו עוסק בפרנסתו חייב לעסוק בתורה בכל עת שאפשר לוקיט.

ואפילו כשהולך בדרך כמ"שקכ ובלכתך בדרך ואם מהלך יחידי ומפנה לבו לבטלה מתחייב בנפשוקכא ושנים שמהלכין בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראוים לישרף באשקכב.

וכל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק עליו הכתוב אומרקכג כי את דבר ה' בזה וגו' כלומר שדבר ה' אינו יקר וחשוב בעיניו כל כך לעסוק בו וכאלו מתלוצץ מדברי תורהקכד ולכך כששנים יושבים יחד ואין ביניהם דברי תורה נקרא מושבם ביחד מושב לצים שנאמר בכתובקכה ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת ה' חפצו.

וכל יושבי קרנות שהוזכרו בדברי חכמיםקכו הם עמי הארץ שאינם יודעים ללמוד כללקכז ולפיכך אמרוקכח שישיבת בתי כנסיות של ע[מי] הארץקכט מוציאים את האדם מן העולם:


קטז) דברים יא, יד. ספרי עקב פל"ו. ברכות לה, ב. וראה לקמן פ"ד ה"ו. קו"א (ד"ה ולרבי ישמעאל).

קיז) הרר"י פ"ב דברכות (ט, ב) ד"ה ודברת עשה. וראה לעיל ה"ה ובהנסמן שם.

קיח) ראה כתובות ה, ב. דרך ארץ זוטא פ"ד. סמ"ג לאוין יג.

קיט) ראה ב"י או"ח סי' מז ד"ה כתוב בתשובת. ט"ז שם סק"ו וסק"ח. לעיל שם ס"ז. סי' קנו סט"ז.

קכ) דברים ו, ז. מ"א סי' קי סק"י. לעיל שם ס"ט. וראה לעיל פ"א קו"א סק"א בתחילתו. לקו"ש חל"ה ע' 198 ואילך.

קכא) משנה פ"ג דאבות מ"ד. וראה תניא פי"א.

קכב) תענית י, ב. סוטה מט, א. וראה חדא"ג מהרש"א תענית שם.

קכג) במדבר טו, לא (כי דבר גו'). סנהדרין צט, סע"א. ספרי שלח פי"ב. רמב"ם ספ"ג. שו"ע סי' רמה סכ"ה. תניא פ"א (עליו דרשו רז"ל). וראה לעיל או"ח סי' פה ס"א.

קכד) ראה תוס' יו"ט אבות פ"ג מ"ד. וראה גם לעיל או"ח סי' מז ס"א.

קכה) תהלים א, א-ב. אבות פ"ג מ"ב.

קכו) ראה ברכות כח, ב. ב"ק פב, א. סנהדרין ג, א. אבות דר"נ ספכ"א.

קכז) ראה רש"י ברכות שם ד"ה מיושבי. תניא פ"ח וספ"ל. לעיל או"ח סי' קנה ס"ב. לקו"ש ח"ג ע' 1005 הערה 22.

קכח) אבות פ"ג מ"י.

קכט) שמתכנסים ומדברים בדברים בטלים (רע"ב שם). וראה גם רמב"ם הל' טומאת צרעת בסופה.