ז

ז ולא בדברים בטלים בלבד אלא אפילו בחכמות העולם אסור לעסוקקל שנאמרקלא ודברת בם שלא תערב עמהם דברים אחריםקלב ואפילו מי שלמד כבר כל התורה כולה שמא יאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמוד חכמת אומות העולם תלמוד לומרקלג ואת חקותי תשמרו ללכת בהם אין לך רשות ליפטר מתוכםקלד ואין צריך לומר תלמיד חכםקלה שחייב לקיים והגית בו יומם ולילהקלו ממשקלז יצא ויבדוק שעה שאינה מן היום ולא מן הלילה ויעסוק בהםקלח ומכל מקום באקראי מותר לתלמיד חכם ללמוד בשאר חכמותקלט שיוכל ללמוד מתוכם דברי תורה ויראת שמים ודרך ארץקמ אבל לא שאר העםקמא.

ובלבד שלא יהיו ספרי מיניםקמב שהם ספרי הפלסופים מאומות העולם שהיו מיניםקמג וכופרים בהשגחהקמד ובנבואהקמה שאסור לקרות ולעיין בהם כלל אפילו באקראי ואפילו ללמוד מתוכם איזה מוסר ויראת שמיםקמו ולכן גם כשדבריהם הובאו בספרי ישראל צריך ליזהר מהםקמז ועליהם אמרו חכמיםקמח שהקורא בספרים החיצונים אין לו חלק לעוה"ב ולא עסקו בהם מקצת חכמי דורות שלפנינו אלא כדי להשיב עליהם ולחזק דתינו והשעה היתה צריכה לכך לתשובת המינים מאומות העולםקמט שהיו בדורותיהם מתוכחים עם ישראל מה שאין כן בדורות אלוקנ:


קל) שו"ת הרשב"א ח"א סי' תיד. שו"ת הריב"ש סי' מה. רמ"א סי' רמו ס"ד. וראה תניא ספ"ח (שהוא בכלל דברים בטלים לענין ביטול תורה, וחמור יותר מדברים בטלים לענין טומאת הנפש).

קלא) דברים ו, ז.

קלב) ספרי פרשת ואתחנן פל"ד.

קלג) ויקרא יח, ד.

קלד) ספרי שם. וראה גם תו"כ אחרי עה"פ שם. רש"י עה"ת שם.

קלה) כדלעיל סוף ה"ג וריש ה"ד (אפילו אחר שלמד כל התורה). משא"כ כשאינו ת"ח (כדלעיל ה"ד, שיכול להסתפק בקביעות עתים ביום ובלילה, ושאר היום לעסוק במשה ומתן). וראה לקמן פ"ד סוף ה"ו (שגם ת"ח שלמד כבר כל התורה, אם זקוק לפרנס עצמו די מחסורו יכול להסתפק כנ"ל).

קלו) יהושע א, ח.

קלז) תוס' ברכות יא, ב ד"ה שכבר. וראה גם וכדלעיל או"ח סי' מז ס"ז. סי' קנו ס"א (שמי שמי שמתפרנס מאחרים חייב לקיים והגית בו יומם ולילה כמשמעו). סי' תמד סי"ח. לקמן פ"ד ה"ו.

קלח) מנחות צט, ב כדעת רבי ישמעאל (לענין חכמה יונית). וראה קו"א (ד"ה והנה חילוק).

קלט) רמ"א שם. וראה לעיל או"ח סי' שז סל"א (לענין ללומדם בשבת).

קמ) ריטב"א, הובא בנימוקי יוסף פ"ו דב"ב מח, ב דבור הא' (חכמה ומוסר). וראה תניא שם (שמתיר לעסוק בהן, כדי להתפרנס מהן בריוח לעבוד ה', או שיודע להשתמש בהן לעבודת ה' או לתורתו). אג"ק ח"ג ע' קכג ואילך. שם ע' קסז ואילך.

קמא) שאינם יכולים ללמוד מתוכם דברי תורה ויראת שמים ודרך ארץ.

קמב) רע"ב סנהדרין פי"א מ"א. וריב"ש שם. רמ"א שם.

קמג) ראה רש"י שבת ד"ה פילוסופא. רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ז.

קמד) ראה הקדמת הרמב"ם לפרק חלק היסוד העשירי. מו"נ ח"ג פי"ז. שלטי הגבורים ע"ז (ה, ב) בשם ריא"ז. תניא שער היחוד והאמונה רפ"ב. אגה"ק סי' כה (קלח, ב).

קמה) ראה הקדמת הרמב"ם שם היסוד השישי. הל' תשובה פ"ג ה"ח. לעיל הל' ריבית סע"ח.

קמו) ראה נימוקי יוסף שם. ריב"ש שם.

קמז) ראה שו"ת הרמ"א סי' ז.

קמח) ר"ע במשנה ר"פ חלק. ובגמרא שם ק, ב.

קמט) ראה גם קו"א ד"ה והנה חילוק (לענין חכמה יונית).

קנ) ריב"ש שם. דרכי משה סי' רמו אות ט.