ח

ח אסור לתלמיד חכם לעמוד במקום הטינופת לפי שאי אפשר לו בלא הרהורי תורהקנא ומכל מקום מותר לו ליכנס לבית הכסא או למרחץ אף מתוך פלפול והלכה שאינה פסוקהקנב ואין חוששין שיהרהר שם בהקנג כמו שחוששין לכך בתפלהקנד וגם אם יבא לו הרהור בעל כרחו שלא ברצונו אנוס הואקנה ואפילו אם מדבר בה לאונסו מפני רוב רגילותו לדבר בה כמעשה דרבי אלעזר ברבי שמעוןקנו:


קנא) ברכות כד, ב. רמ"א סי' רמו ס"ח. האיסור להרהר בהן שם מבואר לעיל או"ח סי' פה ס"א וסי' עג סוס"א.

קנב) תרומת הדשן סי' מא. רמ"א שם. ש"ך סקכ"ח.

קנג) ראה רמ"א שם (דבמרחץ שומר עצמו מהרהור). לעיל שם סי' פה ס"א (הנכנס לבה"כ טוב לחשוב חשבונותיו שלא יבא לידי הרהור).

קנד) כדלעיל שם סי' צג ס"ג, וש"נ.

קנה) קידושין לג, א ורש"י שם ד"ה לאונסיה. תרומת הדשן שם.

קנו) זבחים קב, ב (שאמר דין בבית הכסא לאנסו).