טז

טז אך מי שחננו ה' שיוכל להתפרנס ממעשה ידיו שיעשה עראי לבד ותורתו קבע אסור לו להתפרנס מהתורהריג אף על פי שמניח מלאכתו ומעשה ידיו בשביל זה שהוא שכר בטלה דמוכחריד.

ואפילו מתמנה להורות הוראות שיש לו פנאי הרבה ללמוד ויוכל לבא לידי ידיעת התורה כולה מאחר שאם היה מתפרנס ממעשה ידיו והיה עושה תורתו קבע היה מקיים מצות ודברת בםרטו ואף שלא היה יכול לבא לידי ידיעת התורה כולה במשך זמן כזה שיוכל לבא עכשיו הרי אמרורטז לא עליך המלאכה לגמור ולכך אין עליו להשתמש בכתר תורה בשביל כך.

אלא אם כן רבים צריכים לוריז שאין במדינה גדול בחכמה כמוהו והוא בורח מן הגדולה והגדולה מחזרת אחריוריח שאז עון בידו להמנע וחייב הוא להתמנותריט.

ומאחר שנתמנה על הצבור אסור לו לעסוק בשום מלאכה בעצמו בפני שלשהרכ כדי שלא יתבזהרכא והצבור מצווין לפרנסו בכבוד שלא יצטרך למעשה ידיו כללרכב ואפילו לעשרורכג כמ"שרכד הגדול מאחיו גדלוהו משל אחיו והוא הדין לכל גדול הדור ופרנס בכל מדינה ומדינהרכה:


ריג) שם בכ"מ, ורשב"ץ סי' קמח.

ריד) כדלעיל פ"א ה"ב.

רטו) כדלעיל פ"ג ה"ב.

רטז) אבות ספ"ב. וכדלעיל פ"ב ה"ה. פ"ג ה"ב.

ריז) ראה רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ ה"ח. טור ושו"ע חו"מ סי' י ס"ג.

ריח) ראה עירובין יג, ב. תנחומא ויקרא ג.

ריט) ראה ע"ז יט, ב. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם. יו"ד סי' רמב סי"ד.

רכ) קידושין ע, א וברש"י שם ד"ה אסור. רמב"ם סנהדרין פכ"ה ה"ד. טור ושו"ע חו"מ סי' ח ס"ד.

רכא) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

רכב) שבת קיד, א. יומא עב, ב. טור ושו"ע חו"מ סי' ט ס"ג.

רכג) חולין קלד, ב וברש"י שם ד"ה ואיבעית. וראה גם רש"י תענית כא, א ד"ה מלך. סוטה מ, א ד"ה אר"א.

רכד) ויקרא כא, י. ברייתא חולין שם. הוריות ט, א. יומא יח, א. וראה רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ה ה"א.

רכה) עיין ב"ח סי' רמו ד"ה ומ"ש כל.