י

י נכרי אנס שאנס ישראל להראות לו ממון חבירו ואפילו אונסו להביא לו ממון חבירו אם יש חשש סכנה לגופו אם לא ישמע לו אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש ורשאי להציל נפשו בממונו של חבירועא רק שיטול על דעת לשלםעב על פי בית דין שיורו לו אם חייב לשלםעג. אבל אם אין חשש סכנה לגוף ונפש אלא אונס ממוןעד אינו רשאי להציל ממונו בממון חבירועה אפילו על דעת לשלם כמו שנתבאר בהלכות גזלהעו.

במה דברים אמורים כשממון חבירו שאונסו עליו האנס אינו תחת ידו אבל אם מסרו חבירו בידו לשמרו וידע בו האנס ואונסו ליתן לו אינו חייב להציל ממון חבירו אלא על דרך שנתבאר בהלכות מציאהעז כי על דעת כן קבלו מן הסתםעח:


עא) רמב"ן במלחמות ב"ק מג, א. נמוקי יוסף פ"י דב"ק (מג, ב). וראה גם לעיל הל' גזלה ס"ב.

עב) ראה גם לעיל שם.

עג) שתלוי במחלוקת הפוסקים, לדעת הרמב"ם שם ה"ד וטור ושו"ע שם ס"ד חייב לשלם, ואילו לדעת הראב"ד בהשגות שם ונמוקי יוסף שם וש"ך שם ס"ק כד פטור מלשלם.

עד) ראה העו"ב קפט ע' יג.

עה) רמ"א שם ס"ב. וראה גם לעיל הל' הלואה סל"ב.

עו) סעיף ב.

עז) סעיף לג.

עח) ראה ב"ק קיז, ב ותוס' שם ד"ה ואי (שלדעת כן הפקידוהו). רא"ש שם פ"י סי' כח. רמב"ן שם (שע"מ כן הפקיד וע"מ כן קיבל).