יב

יב ולפיכך אסור לפתוח פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלוןפח שלא יראה אחד מעשיו של חבירו ואפילו שניהם מתרצים יש אוסריםפט שאין זו מדת צניעותצ שיראה זה תשמישיו של זה כל היום ואמרו חכמיםצא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיוצב ראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה כנגד זה אמר ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה.

ואפילו רשות הרבים מפסקת ביניהם אסורים לפתוח חלון כנגד חלון אם החלונות גבוהות שאין בני רשות הרבים יכולין לראות בהןצג דרך הילוכםצד וקרקעות בתיהם הן גבוהות מקרקע רשות הרבים שהם יכולים לראות בהם אבל אם בני רשות הרבים יכולים לראות בהן דרך הילוכם אין לחוש אפילו בחלון נגד חלון שהרי סוף סוף צריך להיות צנוע בתשמישיו מפני בני רשות הרביםצה העוברים שם כל היום ואין צריך לומר בפתח כנגד פתח שהם נמוכים יותר:


פח) משנה ב"ב [ס], א. רמב"ם הל' שכנים פ"ה ה"ו.

פט) יד רמ"ה שם סי' רפ (דלא מידי דמשתריא במחילה הוא). טור ושו"ע סי' קנד ס"ג.

צ) רשב"ם שם ד"ה חלון. יד רמ"ה שם. עיין שם בסמ"ע ס"ק י.

צא) רבי יוחנן גמרא שם.

צב) במדבר כד, ב.

צג) רמב"ן ורשב"א ב"ב שם. שו"ת רשב"א ח"א סי' תתקג, וח"ב סי' קעח. וכדאמרינן בגמרא שם ו, ב (שני בתים בשני צדי רה"ר).

צד) טור שם בשם הרמב"ן. מ"מ שם בשם רשב"א.

צה) גמרא שם.