יג

יג יש אומריםצו שצריך אדם ליזהר מלעמוד כנגד (פתח) בית חבירו או חצירו ולראות בו אפילו ראיה קלה שאינו מתכוין כלל להסתכלצז לידע עסקיו של חבירו אלא יחזור פניו כשיעמוד כנגד (פתח) ביתו או חצירו של חבירו כדי שלא יחשדהו חבירו שמתכוין להסתכל לידע עסקיו ויהיה נתפס כגנב כיון שאין לו טענה למה הוא מסתכל (שאף בני רשות הרבים אינם רשאים לעמוד ולהסתכל אלא כשרואים ראיה קלה דרך הילוכם אין לחושצח שהרי מזה אין יכול להזהר וצריך להיות צנוע בתשמישיוצט שראיה קלה בהם קשה עליו):


צו) נמוקי יוסף ב"ב פ"ג (לב, רע"א). רמ"א שם סי' קנד סוף ס"ג.

צז) סמ"ע שם ס"ק יב.

צח) כדעליל סי"ב.

צט) להזהר בתשמיש כזה שראיה כו'.