יד

יד אסור להזיק ממון חבירו או לגרום לו נזקק אפילו כשמשתמש בתוך שלו איזה תשמיש הצריך לו וממנו נמשך נזק לשכנו הקרוב אל ביתו כגון מי שהיה כותל חבירו סמוך לחצרו לא יניח בחצרו כל דבר שיש בו חמימות ומוציא הבל חם כגון סלעים שיוצא מהם אש וזבל ומלח וסיד וכיוצא בהם אלא אם כן הרחיק מכותל חבירו ג' טפחיםקא מפני שהחמימות מזקת לחומהקב וכן צריך להרחיק ממנו ג' טפחים כל דבר שיש בו לחות כגון חול לחקג ואפילו הוא כותל של אבנים ולא של לבניםקד.

וכן אסור לשפוך מיםקה אפילו דרך מקרהקו בפחות מג' טפחים סמוך לכותלו ולכן צנור המקלח מים מן הגג צריך להרחיקוקז בענין שיפלו המים ברחוק ג' טפחים מכותל חבירו אף על פי שאינו מקלח אלא בימות הגשמים ויש מתיריםקח במים שאינם קבועים כגון לשפוך שופכין בפחות מג' טפחים סמוך לכותל חבירו אם אין שם גומאקט מפני שהם כלים לאלתר ולא אסרו אלא בחול שהלחות שבו אינו מתייבש במהרהקי וירא שמים יחמיר לעצמו כסברא הראשונה:


ק) כדלעיל ס"א וש"נ.

קא) משנה ב"ב יז, א ופרש"י שם ד"ה הסלעים. טור ושו"ע סי' קנה ס"ד וסמ"ק שם סקט"ז.

קב) רש"י וסמ"ע שם.

קג) ברייתא וגמרא שם יט, א ופרש"י ד"ה במתונה. טור ושו"ע שם.

קד) מ"מ הל' שכנים פ"ט ה"ו. נמוקי יוסף (י, א) ד"ה צונמא. וכ"ה בשו"ע שם ס"ט בשם הרמב"ם ורבנו יונה (בשאר ההרחקות). ש"ך שם ס"ק ו.

קה) גמרא שם (ותיפוק ליה משום מיא).

קו) מרדכי שם רמז תקיב בשם מהר"מ (עיין שם בראיה שהביא מזרעים, במשנה שם יז, סוע"א (מרחיקין את הזרעים), ומקשה בגמרא שם יט, סוע"א: ותיפוק ליה משום מיא, וכותב המרדכי: אלמא כיון דצריך להשקותן אע"ג דלא קביעי מיא תדיר יש להרחיק).

קז) רמ"א שם ס"י.

קח) מ"מ שם ה"ב. נמוקי יוסף שם בשם רבנו יונה. רמ"א שם בשם ויש חולקין. וראה העו"ב תשצו ע' 70.

קט) רמב"ם שם (במי רגלים).

קי) מ"מ שם. נמוקי יוסף שם.