יז

יז אסור להשליך נבלה בעיר וחוץ לעיר תוך חמשים אמהקכט מפני הריחקל שמזיק לבני העיר (אלא אם כן כולם משליכים נבלותיהםקלא בשוקקלב או באשפה שבשוק שבני העיר יכולים למחול זה לזהקלג).

וכן העושה בית הכסאקלד קבועקלה בחצרו צריך לעשות בענין שלא יגיע הריח לשכנו או לבני רשות הרביםקלו.

וכן צריך ליזהר שלא יגיע להם עשןקלז על ידי רוח מצויהקלח מתנור וכירים שלוקלט.

ואם יש לשכנו חולי הראש ומזיק לו קול הכאה לא יכתוש ריפות וכיוצא בהן מדברים שקול הכאתם מגיע לבית שכנו ומזיק לוקמ:


קכט) משנה ב"ב כה, רע"א. טור ושו"ע סי' קנה סכ"ג.

קל) רש"י שם ד"ה את.

קלא) חולין יב, א (אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבשוק). וראה גם לעיל הל' שחיטה סי' א ס"ק לג.

קלב) תוס' שם ד"ה כי (עפ"י ב"מ כד, ב).

קלג) [ב]"י ורמ"א סי' תיז ס"א, בשם רשב"א בתשובה ח"ב סי' רצב. וראה גם לקמן סוף סי"ח וסי"ט.

קלד) רב זביד בגמרא שם כג, רע"א. טור ושו"ע סי' קנה סל"ד.

קלה) רמב"ם הל' שכנים פי"א ה"א. שו"ע שם סל"ד.

קלו) משמעות הגמרא שם סוע"א.

קלז) רב מרי בגמרא שם. טור ושו"ע שם סל"ז.

קלח) טור ושו"ע שם.

קלט) ש"ך שם ס"ק יט, בדעת הטור ושו"ע שם.

קמ) ריב"ש בתשובה סי' קצו. רמ"א שם סוסט"ו.